Aktivacija limfocitov T

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Limfociti T Slika 1 nastajajo v kostnem mozgu in nato potujejo v timus, kjer dozorijo do popolne imunske zmožnosti Slika 2. Med zorenjem pridobijo na svoji membrani receptor za antigen T – celični receptor(TCR). Ta receptor lahko spozna antigen samo, če je vezan z membranskimi proteini imenovanimi molekule poglavitnega histokompatibilnostnega kompleksa (PHK). Limfociti T ne spoznajo topnih antigenov, ampak samo peptide, ki nastanejo iz razgrajenih antigenov in so vezani na proteine, ki jih kodira PHK ter so izraženi na površini drugih lastnih celic. V odgovor na antigensko spodbujevanje izločajo celice T proteinske hormone – citokine, ki so pomembna vez med naravno in specifično T-celično imunostjo.


Contents

Vrste limfocitov T in njihova aktivacija

Celice T pomagalke(TH) in citotoksične celice T(TC) se razlikujejo med seboj po membranskih glikoproteinih CD4 in CD8. Tiste, ki izražajo CD4 delujejo navadno kot celice TH in pomagajo celicam B, da izdelujejo protitelesa, tiste, ki pa imajo na membrani CD8(bolj poredko tudi CD4), so celice TC in uničujejo z virusom okužene celice Slika 3.

TH

Ko celice TH spoznajo antigen(t.j. kompleks peptid-PHK), se v njej sprožijo biološki odgovori, ki predstavljajo T-celično aktivacijo in se kažejo v prepisovanju večih genov, ki so bili v nespodbujenih celicah mirujoči, ter s tem povzročijo razrast klona celic TH, specifičnih za spodbujevalni antigen. Del nastalih celic se razvije v efektorske celice T, drug del pa v mirujoče spominske celice TH, specifične za isti antigen. Slednje po ponovni izpostavitvi antigenu omogočajo močnejši sekundarni imunski odziv. Razmnoževanje celic TH v odgovor na spoznanje antigenaje predvsem posledica avtokrinega delovanja citokinov. Aktivirane celice TH izločajo citokine, med katerimi je zlasti pomemben interlevkin 2(IL-2), ki pospeši razmnoževanje in rast celic TH, med drugim pa celice TH na ta način tudi pošiljajo signale celicam B, citotoksičnim, vnetnim in endotelijskim celicam, da lahko tudi same izdelajo protitelesa. IL-2 zelo hitro razpada, zato je njegova učinkovita koncentracija samo v neposredni bližini aktivirane celice TH, kar je pomembno za aktivacijo celic, ki so neposredno vpletene v imunski odziv, in ne tudi tiste, ki se odzivajo na druge antigene. Funkcijski in mitotični odzivi celic T na antigensko stimulacijo trajajo le kratek čas in hitro prenehajo, ko se antigen odstrani.

TC

Aktivacija celic TC je v veliki meri podobna aktivaciji celic TH. Za diferenciacijo naivnih celic TC v citotoksične celice so potrebni vsaj trije zaporedni signali:

- za antigen specifični signal, ki se prenese prek T-celičnega receptorja po spoznanju kompleksa peptid-molekula PHK,

- kostimulacijski signal, ki se prenese z interakcijo CD28-B7,

- signal, ki se sproži ob interakciji IL-2 z močno afinitetnim receptorjem za IL-2. Ta povzroči razmnoževanje in diferenciacijo z antigenom aktiviranih predhodnih TC v efektorske TC.

Količina IL-2, ki ga izloča aktivirana predhodna TC, včasih zadostuje, da se spodbudita lastno razmnoževanje in diferenciacija, kar posebej velja za spominske TC, ker imajo nižji prag aktivacije kot naivne.

Superantigeni

Superantigeni obidejo normalni mehanizem aktivacije T celic - obdelavo in predstavitev antigena.


Nepravilnosti pri aktivaciji in funkciji celic T

Poznanih je več vrst abnormalnosti pri T-celičnih odzivih na antigensko in mitogeno spodbujevanje. Take abnormalnosti so povezane z imunsko pomanjkljivostjo različnih kliničnih stopenj in nastanejo zaradi različnih mehanizmov:

- pomanjkanje izražanja T-celičnega receptorskega kompleksa TC CD3,

- nezadostno izdelovanje citokinov, predvsem IL-2, IFN-γ,

- pomanjkljivo izražanje receptorjev za IL-2.

Bolniki imajo selektivne T-celične ali mešane T-celične in B-celične imunske pomanjkljivosti, kljub normalnemu ali povečanemu številu krvnih limfocitov.

Viri

Vozelj, M. Temelji imunologije. Ljubljana: DZS, 2000.

[Citirano 28.11.2009] http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=45

[Citirano 28.11.2009] http://www.scribd.com/doc/6734858/Osnove-Imunologije-in-Monoklonci

[Citirano 28.11.2009] http://en.wikipedia.org/wiki/T_cell#Activation

Slika 1: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:SEM_Lymphocyte.jpg

Slika 2: http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/image/24-16.jpg

Slika 3: http://www.microbelibrary.org/images/Young/Images/young2-an.jpg


Avtorja: Davorsm, Urshula

Personal tools