Citozin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Citozin

Citozin je ena od petih glavnih dušikovih baz, ki se uporablja za shranjevanje in prenos genetskih informacij v celici. Je pirimidni derivat s strukturo heterocikličnega aromatskega obroča na katerega sta vezani dve funkcionalni skupini (ketonska skupina na položaju 2 in amino skupina na položaju 4). Drugo ime za citozin je 2-okso-4-aminopirimidin. Njegova molekulska formula je C4H5N3O, molekulska masa pa 111.10 g/mol.


Zgodovina

Citozin so odkrili leta 1894, ko so ga izolirali iz tkiva priželjca. Strukturo, kot jo poznamo danes so predlagali v letu 1903, ko so ga uspešno sintetizirali v laboratoriju.


Pomen za organizem

Najdemo ga v DNA, RNA in v nekaterih nukleotidih. Kot citozin trifosfat (CTP), lahko deluje kot kofaktor za encime, tako da prenese fosfat za sintezo adenozin difosfata (ADP), ki pa se kasneje sintetizira naprej v adenozin trifosfat (ATP). V DNA in RNA je sparjen z bazo gvaninom, vendar nima stabilne strukture, zato se lahko pretvori v uracil (spontana deaminacija ). Citozin lahko z encimom DNK-transferaza metiliramo, da nastane 5-metilcitozin; protitelo

strukturna formula citozina: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Cytosine_chemical_structure.png

Viri:

Personal tools