Deoksiribonukleotid

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Deoksiribonukleotid

Deoksiribonukleotid je monomer. Predstavlja posamezno enoto deoksiribonukleinske kisline. Vsak deoksiribonukleotid je sestavljen iz treh delov: dušikove baze, ki je lahko adenin,gvanin, timin ali citozin. Uracil pa lahko najdemo samo na ribonukleotidu. Poleg baze deoksiribonukleotid sestavlja tudi sladkor deoksiriboza in ena ali več fosfatnih skupin. Dušikova baza je v deoksiribonukleotidu vedno vezana na 1' ogljik deoksiriboze z N-glikozidno vezjo. Fosfatne skupine pa se vežejo na 5'ogljik sladkorja s estersko vezjo. Ko deoksiribonukleotidi polimerizirajo v obliki DNA, se fosfatna skupine iz enega nukleotida veže na 3' ogljik na drugem nukleotidu. Nove fosfodiestrske vezi nastajajo s sintezo dehidracije. Novi nukleotidi se vedno dodajo na 3'-OH skupino naslednjega nukleotida kar imenujemo 3',5'- fosfodiestrska povezava. Ta omogoča nastanek kovalentnega ogrodja nukleinske kisline.

Sinteza deoksiribonukleotida

Nastanek deoksiribonukleotida poteka tako, da se purinska ali piramidinska baza poveže z 1' ogljikom deoksiriboze vezi pri čemer nastaneta kot produkta voda in nukleozid ( baza+sladkor ). Nato pa se na fosforilna skupina veže na hidroksilno skupino oglikovega hidrata v nukleozidu. To povezavo imenujemo esterfikacija in je možna na dveh hidroksilnih skupinah v deoksiribozi, vendar se v pentozi najpogosteje fosforilirata na mestu 5'. Kot produkt torej dobimo deoksiribonukleotid in vodo. Če se na nukleozid veže samo ena fosfatna skupina tako molekulo imenujemo kar 5' –mononukleotid. Če mononukleotidi dobijo še eno ali dve fosforilni skupini nastanejo nukleoziddifosfati kadar se vežeta dve fosforilni skupini ter nukleozidtrifosfati kadar se vežejo tri fosforilne skupine.

Slika

Viri

1.http://en.wikipedia.org/wiki/Deoxyribonucleotide

2.Temelji biokemije; Rodney Boyer stran 245,246.

Personal tools