Diplomsko delo

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

(dopolnjeno 28. septembra 2020)


Na tej strani so strnjena priporočila in odgovori na vprašanja, ki se pogosto pojavljajo v zvezi z diplomskimi nalogami na 1. stopnji študija biokemije na naši fakulteti.

Pravila o izboru, prijavi, pripravi in zagovoru diplomskega dela so določena na ravni fakultete in veljajo za študente vseh študijskih programov na naši fakulteti - določa jih Pravilnik o diplomskem delu prvostopenjskih študijev na FKKT UL, ki velja od aprila 2018.

Diplomsko delo obsega 15 KT, kar ustreza pribl. 450 uram dela (približno 2,5 meseca dela po 8 h na dan), delo pa je s študijskim programom uvrščeno v 6. semester. Diplomsko delo vključuje eksperimentalno delo, iskanje in študij virov, pisanje in zagovor naloge. Glede na posebne razmere za delo v času pandemije virusa SARS-CoV-2 lahko študentje v dogovoru z mentorjem z delom začnejo že v zimskem semestru, laboratorijsko delo pa naj obsega 40-80 ur. Ostale aktivnosti v sklopu diplomskega dela študentje opravijo doma, to pa bo v večini primerov vključevalo študij virov, bioinformatske analize in podobno.


Contents

Izbor področja in mentorja

Prodekan za študij na 1. in 2. stopnji vsako leto do 15. maja objavi, koliko diplomantov bo v naslednjem študijskem letu lahko opravilo diplomsko nalogo na katerem področju oz. katedri. To obvestilo pošlje skrbnikom programov, za študente pa to nima posebnega pomena. Kdo je lahko mentor, je v pravilniku opisano v 11. členu. Mentor ima lahko največ 3 diplomante, lahko pa se odloči tudi za manj kot tri, če ne more zagotoviti kvalitetne izvedbe naloge (na primer na Katedri za biokemijo smo se odločili, da bo vsak mentor imel največ 2 diplomanta).

Ob vpisu v 3. letnik študentje navedete v Studisu samo področje, s katerega želite opravljati diplomsko nalogo. V praksi to pomeni, da vsi študentje biokemije kot področje navedete biokemijo (oz. Katedro za biokemijo), tudi če bi želeli diplomo opravljati na kakšni drugi katedri oz. pri mentorjih, ki niso redno zaposleni na FKKT, pa raziskujejo na širšem področju biokemije in molekularne biologije in izpolnjujejo pogoje za mentorja na FKKT.

Glede na pravilnik bi v primeru, da je zanimanje za neko področje preveliko glede na prosta mesta za diplomante, sledil sestanek študentov in potencialnih mentorjev. Na tem sestanku poskusijo najti nove teme, tudi s sorodnih ali interdisciplinarnih področij. Za biokemike tako urejanje ni potrebno, saj se boste vsi prijavili na isto področje, pričakovano število prostih mest pa bo usklajeno s številom študentov.

Za študente Biokemije bomo v septembru pozvali vse potencialne mentorje, da sporočijo število mest, ki jih razpisujejo, in na kratko opišejo temo, na kateri bi delali diplomanti. Zbrane podatke bomo nato posredovali študentom v obliki ankete, s katero bomo ugotovili, kakšno je zanimanje študentov za teme točno določenih mentorjev (to sicer ni napisano v Pravilniku, a je racionalen način, kako izvesti razpored študentov po mentorjih). Na seznam napišete dva mentorja, enega kot prvo in enega kot rezervno izbiro. Če je zanimanje za delo pri določenem mentorju večje, kot so možnosti za izvedbo, poteče izbor na osnovi povprečne ocene (P) vseh opravljenih izpitov, pri čemer lahko mentor po lastnem izboru enemu od kandidatov pripiše 0,1 P ocene, še enemu pa 0,05 P ocene. Formula za izračun je P*0,9 + pribitek mentorja. Možno je, da ne boste dobili mesta niti pri mentorju, ki je bil vaša prva, niti pri mentorju, ki je bil vaša druga izbira. V tem primeru skrbnik pregleda, kje so še prosta mesta in po posvetu s študenti opravi razpored. Prednost imajo študentje z višjo oceno 0,9 P + pribitek mentorja. Razporejanje po katedrah mora biti zaključeno do 30. oktobra, sezname po mentorjih pa je treba oddati do 20. novembra. Sezname pripravi predstojnik katedre. Ker je treba formularje tudi podpisati, je pri tem nujno, da sodelujete tudi študentje. Izbor mentorjev je zaključen, ko sezname podpiše prodekan, kar mora narediti do 30. novembra.

Mentorji so lahko univerzitetni sodelavci UL FKKT, ki imajo vsaj naziv docenta (tudi če opravljajo samo vaje). Za tiste, ki niso zaposleni na FKKT, je pogoj še, da so izvajalci pri kakšnem našem predmetu na 1. ali 2. stopnji študija. Za pripravo naloge boste imeli mentorja, somentorja pa samo, če boste delo opravili na izmenjavi v tujini. Delovni mentor je vloga, ki sicer pogosto obstaja, ni pa definirana v pravilniku. Pri tistih, ki boste nalogo pripravili zunaj UL FKKT, bo formalno to najpogosteje 'skrbnik' v delovni organizaciji, ki bo določen s pogodbo, na UL FKKT pa bo to najpogosteje asistent ali mladi raziskovalec. Ta bo spremljal vaše laboratorijsko delo in vam svetoval pri praktičnih vprašanjih.

Če boste eksperimentalni del diplomske naloge opravili pri mentorju, ki ni zaposlen na FKKT, vam mora to dovoliti predstojnik katedre, ki pokriva področje (v praksi: Katedre za biokemijo). V tem primeru je postopek bolj zapleten in ga določa 15. člen pravilnika. Tam je tudi razloženo, kako je z opravljanjem diplomskega dela v tujini. Z delom zunaj FKKT UL ne smete začeti, dokler ni podpisana pogodba, ki formalno ureja vaše delo zunaj fakultete.

Prijava teme in določitev diplomske komisije

Najkasneje na začetku poletnega semestra mentor ob sodelovanju študenta določi temo diplomske naloge. Član komisije (13. člen) je lahko samo nekdo z veljavnim učiteljskim nazivom na UL, ni pa treba, da je s FKKT. Formalno člana predlaga mentor, a smo se na programu Biokemija odločili za drugačen način: člana komisije bo določila predstojnica Katedre za biokemijo in pri tem upoštevala podpodročje znotraj biokemije in enakomerno obremenitev vseh članov katedre z učiteljsko habilitacijo. To, da je en član komisije s Katedre za biokemijo, je nujno, saj s tem zagotavljamo podobne standarde zahtevnosti in primerljivo biokemijsko osnovno znanje ter strokovno izrazoslovje s področja biokemije in molekularne biologije.Članov komisije je lahko tudi več kot dva, vendar to kasneje pogosto oteži iskanje primernega termina za zagovor in podaljša čas, potreben za pregled dela in vnos korektur.

Naslov teme (ni treba, da je to končni naslov naloge), ime mentorja in člana komisije v Studisu vpišete v prošnjo za določitev teme diplomskega dela. Rok za oddajo obrazca je 1. marec. Teme bo odobril prodekan. Če je po mnenju mentorja potreben še tretji član komisije, tega predlagajte že na tej stopnji. Kasnejše dodajanje članov komisije je možno le z utemeljeno prošnjo prodekanu, ki jo podpišejo študent, mentor in skrbnik študijskega programa.

Tema diplomske naloge velja samo 10 mesecev. S tem dobijo mentorji možnost, da poskuse, ki jih je treba zaradi narave projekta ali drugih rokov opraviti v razumnem času, dodeli nekomu drugemu. V roku 10 mesecev morate mentorju oddati napisano diplomsko nalogo v pregled. Prodekan vam lahko veljavnost teme podaljša za največ en mesec, če za to obstaja utemeljen razlog. Če vam tema zapade, morate zaprositi za novo. Mentor se lahko odloči, da bo razpisal enako temo, ni pa nujno, da jo bo.

Izvedba diplomske naloge

Diplomsko delo opravite v 6. semestru pod vodstvom izbranega mentorja. Ni mišljeno, da bi delo nadaljevali v izpitnem obdobju in po njem. Če bo to potrebno, boste morali za čas po koncu predavanj in vaj poskrbeti za zavarovanje za primer nesreče pri delu. V študijskem letu 2020/21 lahko v dogovoru z mentorjem z eksperimentalnim delom začnete že v zimskem semestru, če so za to izpolnjeni pogoji (npr. podpis pogodbe, kjer je ta potrebna).

Pri načrtovanju aktivnosti ne tempirajte vsega na zadnje teoretično možne roke. V tako obsežnem delu, kot je diplomsko, in ko je v postopke vključenih več ljudi, zamude niso redkost. Če za zagovor zamudite zadnji rok, boste lahko zagovarjali nalogo šele v naslednjem izpitnem obdobju!

Pri pisanju diplomskega dela (disertacija) naj bi se držali objavljenih navodil. Navodila niso absolutno zavezujoča. Nujno je upoštevanje strukture uvodnih strani (1. odsek). Za diplome, pripravljene na področju biokemije, se držimo naslednjih posebnih določil:

  • Uporabljate lahko tudi drugačno pisavo kot je navedena v navodilih, a se izogibajte izumetničenim tipom pisave.
  • Uporabljate lahko tudi drugačne robove od tistih, navedenih v navodilih (a se od njih ne odmikajte pretirano).
  • Uporabljate lahko poljuben način citiranja virov, vendar mora biti način enak skozi celotno nalogo.
  • Slikovno gradivo je lahko prevzeto iz virov (seveda ob citiranju vira), a mora biti prirejeno najmanj tako, da so vse oznake na sliki prevedene v slovenski jezik, za objavo v diplomskem delu pa morate pridobiti dovoljenje lastnika avtorskih pravic.
  • Oblika odstavka je lahko z zamaknjeno prvo vrstico in brez presledka med odstavki ALI brez zamika prve vrstice in s presledkom med odstavki.
  • Razpored poglavij je: Uvod, Namen dela in hipoteze, Materiali in metode, Rezultati, Razprava, Zaključek. Če je bolj smiselno, lahko združite poglavji Rezultati in Razprava (Rezultati in razprava).

Najbolje je, da si ogledate nekaj primerov diplom s področja biokemije iz preteklih let; najdete jih v knjižnici. V pomoč vam je lahko tudi vzorec formatiranja, prirejen za diplome s področja biokemije (v pripravi).

Obseg disertacije je stvar dogovora med študentom in mentorjem. Za diplome 1. stopnje s področja biokemije svetujemo, da po obsegu ne presežete bistveno 50.000 znakov (vključno s presledki), kar pomeni 30 - 35 strani. Uvod, ki predstavlja v glavnem pregled literature, naj pri eksperimentalnih diplomah ne presega tretjine celotne naloge. Povzetek ne sme biti daljši od ene strani, večinoma pa obsega 200 – 300 besed. Enako dolg mora biti povzetek v angleškem jeziku. Če ste delo opravili v tujini, je diplomsko delo lahko napisano v angleškem jeziku, a z razširjenim povzetkom v slovenščini (3 – 5 strani). Pri nalogah, ki so delno eksperimentalne, delno seminarske, je pregled literature lahko daljši.

Pri pisanju si pomagajte s kontrolnim seznamom.

Nalogo napišete samostojno in jo najprej daste v pregled skrbniku oz. delovnemu mentorju, če ga je mentor določil za pomoč pri vsakodnevnem laboratorijskem delu. Predlagamo, da skrbniku nalogo oddate v pregled vsaj 4-5 tednov pred predvidenim zagovorom. Verjetno vam bo skrbnik dal kakšne napotke za izboljšavo naloge.

Morebitno izboljšano verzijo oddajte mentorju (to je v pravilniku 'predložitev dela'; 18. člen). Ta verzija je tista, ki jo bo mentor ocenil in bo pomembno prispevala h končni oceni pri predmetu Diplomsko delo. Glede časa, ki ga bo mentor rabil za pregled, se z mentorjem vnaprej dogovorite. Prav tako je smiselno, da tudi članu komisije vnaprej sporočite, kdaj predvidoma bo dobil delo v pregled. Upoštevajte, da bo predvsem v jesenskem obdobju obremenitev učiteljev z ocenjevanjem izpitov in dodatno še s pregledovanjem diplomskih nalog zelo velika. Zagotavljanje jezikovne in oblikovne korektnosti je naloga študenta, ne članov komisije.

Po upoštevanju mentorjevih pripomb (mentor se mora z novo verzijo strinjati) popravljeno nalogo oddate članu komisije (v pravilniku 'dostava v pregled komisiji'; 19. člen). Smiselno bi bilo, da to storite vsaj 2-3 tedne pred predvidenim zagovorom. Član komisije lahko predlaga dodatne popravke, ni pa nujno, da jih. Končno verzijo oddate v vezani obliki (s trdimi platnicami) v referatu najkasneje 7 dni pred zagovorom, v času uradnih ur. Mentorju in članu komisije oddajte vezane izvode (če se tako dogovorite, lahko s špiralo ali letvico) nekaj dni pred zagovorom. Član komisije morda ne bo rabil vezane verzije - povprašajte ga vnaprej.

Prijava na zagovor in izvedba zagovorov diplomskih del

Diplomsko delo lahko zagovarjate šele po tem, ko ste opravili vse druge študijske obveznosti. Ne glede na datum zagovora vam status študenta, če ga imate, velja do konca študijskega leta.

Zagovori diplomskih del potekajo praviloma v izpitnih obdobjih. Glede datuma zagovora se študent uskladi z mentorjem in članom komisije. Diplomantom priporočamo, da se glede predvidenega datuma dogovorite dovolj zgodaj. September je znan kot mesec konferenc in lahko se zgodi, da vaš mentor ali član komisije dalj časa ne bosta dostopna za pregled dela in zagovor.

V času ukrepov za zmanjševanje tveganja okužb s koronavirusom so zagovori izključno na spletu. V normalnih okoliščinah pa so zagovori v prostorih FKKT UL - ni nujno, da so v sobi za zagovore v 1. nadstropju. Prostor zagovora bo določil študentski referat.

Za zagovor diplomskega dela se prijavite v sistemu Studis (dokument Prijavnica za zagovor diplomskega dela) najkasneje 3 dni pred predvidenim zagovorom. V prijavnico vpišite predvideni datum in uro zagovora. V referat morate dostaviti tudi vezan izvod diplomskega dela s podpisano izjavo o avtorstvu. Pred tem tudi že pošljite elektronsko verzijo dela v formatu PDF na naslov zdenka.modic@fkkt.uni-lj.si.

Zagovori so javni in lahko nanj povabite kolege, prijatelje in svojce, če želite. Upoštevajte prostorske možnosti oz. pri spletnih zagovorih pravočasno posredujte e-naslove udeležencev mentorju.

Kandidat na zagovoru v približno 10 minutah predstavi diplomsko delo, temu pa sledi razprava, v kateri člana komisije postavljata vprašanja, študent pa odgovarja kratko, a celovito. Celoten zagovor diplome 1. stopnje običajno traja 25 minut.

Po zagovoru člani komisije podajo oceno, ki jo navedejo v zapisniku. Na osnovi zapisnika, ki ga podpišeta oba člana komisije za zagovor, referat vpiše oceno v Studis.

Dokončanje študija

Potrdilo o zaključku študija dobite po pošti na domači naslov. Slavnostna promocija s podelitvijo listine je za naše študente dvakrat letno v prostorih rektorata.

Izjemni primeri

Če se izkaže, da je sodelovanje med diplomantom in mentorjem nemogoče, lahko prodekan dovoli zamenjavo mentorja v obdobju, ko že opravljate diplomsko nalogo (16. člen). Taka zamenjava je mogoče samo enkrat.

Personal tools