Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Encim".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below up to 20 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page title matches

Page text matches

 • Aminokisline in proteini
  ... acijskimi modifikacijami. Ta proces je včasih nujno potreben, da protein (encim) postane aktiven. Taki aminokislini sta selenocistein in pirolizin. ... o katalizatorji biokemijskih reakcij v živih organizmih. Poznamo 6 skupin encimov, ki se ločijo po svoji vlogi:
  6 KB (769 words) - 16:20, 9 January 2011
 • Disaharidi in oligosaharidi
  ... om '''amilaza'''. Maltozo najdemo predvsem v semenih kalečega ječmena. Z encimom '''malataza''' pa cepimo maltozo v dve glukozni enoti. ... laktozo in D-glukozo tako, da [http://www.food-info.net/images/lactase.jpg encim '''laktaza''' cepi] glikozidno vez v disaharidu.
  4 KB (631 words) - 13:33, 22 October 2010
 • Pregled metabolizma
  Metabolizem je serija povezanih encimsko kataliziranih reakcij znotraj živih organizmov. V osnovi delimo metabo ... ... robna pot se začne z dekarboksilacijo pri čemer nastane Ac-CoA (acetil koencim A) ter en NADH. Nadaljuje se z vstopom Ac-CoA v cikel citronske kisline (K ...
  7 KB (1073 words) - 13:39, 22 October 2010
 • Z encimom povezani receptorji
  Z encimom povezani receptorji so transmembranski proteini (ena alfa vijačnica), k ... Z encimom povezani receptorji na ekstracelularni domeni receptorja vežejo ligande ...
  4 KB (628 words) - 13:40, 22 October 2010
 • Z G-proteini povezani receptorji
  ... isociira od βγ podenote. Ločeni podenoti nato aktivirata ali inhibirata encime oziroma ionske kanalčke in s tem omogočita prenos signala. ... hph/projects/smrcka/Smrcka_assets/phosphoPic.gif''' fosfolipazo C-β'''] (encim na citosolni strani membrane). Fosfolipaza C-β cepi fosfatidilinozitol 4, ...
  5 KB (761 words) - 13:40, 22 October 2010
 • Sinteza proteinov
  ... atkem času nastane več kopij določenega proteina. Prepisovanje uravnava encim '''RNA-polimeraza'''. Ta tudi prepozna kodogeno verigo DNA in začne sinte ... ... etaze'') veže z ATP v aminoaciladenilat. Vsako aminokislino aktivira drug encim.<br />
  5 KB (758 words) - 13:47, 22 October 2010
 • Telomeri
  ... aja približno petdeset delitev. Tumorske celice pa imajo veliko količino encima telomeraze, ki podaljšuje telomere, kar povzroči daljšo življensko do ... Replikacija DNA se začne na sredini polinukleotidne verige. Podvaja jo encim DNA-polimeraza, ki vedno potuje od 5'- proti 3'-koncu. Verigo, ki poteka 3 ...
  4 KB (631 words) - 13:42, 22 October 2010
 • Holesterol
  ... oA-reduktaza katalizira nastanek mevalonata in pri tem uporabi NADPH kot koencim. Ta reakcija je glavna stopnja uravnavanja biosinteze holesterola. Poznamo ... ... stem je lanosterol. Za njegovo pretvorbo v holesterol je potrebnih vsaj 20 encimsko-kataliziranih reakcij, ki vključujejo odstranitve metilnih skupin in p ...
  4 KB (612 words) - 13:33, 22 October 2010
 • Podvojevanje DNA
  ... ravljanju molekule DNA. V prokariontih ima glavno vlogo pri podvajanju DNA encim DNA polimeraza III. V evkariontskih celicah opravljajo vlogo podvojevanja ... ... 3' (nukleotide odceplja s 5' konca). Nastale luknje zapolni polimeraza δ, encim DNA ligaza pa katalizira povezavo terminalnih nukleotidov Okazakijevih fra ...
  4 KB (673 words) - 13:41, 22 October 2010
 • TrDNA-vaje-citati
  * Kontrola je encimska liza brez dodatka. ... ka RNaze, sledi vzorec encimska liza brez dodatkov in pri skupini 2 vzorec encimska liza z dodatkom LiCl, zato ker je imela največji izkoristek pri izolac ...
  25 KB (4236 words) - 13:29, 31 August 2009
 • BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
  3 Špela Medic: [[Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bole ...
  10 KB (1379 words) - 10:08, 11 January 2010
 • BiokemSeminar-SeznamNovic-B09
  ===Encimatika=== [[Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bole ...
  5 KB (654 words) - 10:16, 11 January 2010
 • Deoksiribonukleaze
  ... pload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/DNase1.jpg Deoksiribonukleaze] (encimi iz družine nukleaz) katalizirajo hidrolizo [http://upload.wikimedia.org/ ... ... o indiskriminirano cepijo določeno sekvenco DNA. Drugi, kot restrikcijski encimi, so specifični za določeno področje. Eni cepijo samo dvojne ali enojne ...
  3 KB (414 words) - 13:51, 5 January 2010
 • Arginaza
  ... [http://sl.wikipedia.org/wiki/Encim encim], natančneje skupina encimov, z encimsko klasifikacijo EC 3.5.3.1. Arginaze spadajo v skupino hidrolaz, kar pome ... ... ega presežek je za organizem škodljiv. V večini sesalcev najdemo dva izoencima:
  2 KB (335 words) - 22:02, 5 January 2010
 • Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače
  ... telesu aktiven še 4 tedne, za razliko od nestabiliziranega, ki vso svojo encimatsko aktivnost zgubi v manj kot 7ih dneh. ... ča zdravljenje z enkratno terapijo, prav tako pa omogoča globjo difuzijo encima. Ta sistem je mogoče uporabljati tudi v povezavi z drugimi terapijami np ...
  2 KB (246 words) - 22:37, 25 November 2009
 • Glikogen
  ... proti jetrnim celicam. Inzulin v jetrnih celicah spodbudi aktiviranje več encimov, med njimi tudi glikogen-sintaze. Glukozne enote se nato med seboj povez ... ... zgrajevati v glukozne enote s pomočjo glikogen-fosforilaze, ki je osnovni encim glikogenolize. Kadar se ne prehranjujemo, je glavni vir glukoze v krvi gli ...
  5 KB (752 words) - 13:34, 22 October 2010
 • Verižna reakcija s polimerazo
  Celotna PCR zahteva le vir toplote, encim, raztopino soli in gradnike DNA. Za vsakego od teh korakov je optimalna te ... ... Tako z uporabo termostabilne polimeraze ni več potrebno dodajanje novega encima v vsakem ciklu.
  4 KB (672 words) - 13:04, 22 October 2010
 • Glikozilacija
  ... ipedia.org/wiki/Golgijev_aparat golgijev aparat] (GA) ter vključuje vrsto encimsko kataliziranih reakcij. Narava pripetih sladkorjev na posamezni protein ... ... zirajo prenos monosaharida s sladkornega nukleotida na dolihol. S pomočjo encima flipaze se celotna struktura prestavi v lumen ER, kjer se nadalje pripnej ...
  6 KB (812 words) - 13:31, 22 October 2010
 • Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače (2)
  ... ktivnost pri 37 °C, zato je pri zdravljenju potrebno neprestano dovajanje encima s pomočjo umeščenih katetrov in črpalk. Tak sistem infuzije je za pac ... ... idnih mikrocevk, v katerih chABC v prisotnosti trehaloze ostane pri 37 °C encimsko aktivna do 4 tedne, raven količine CSPG pa je primerna do 6 tednov po ...
  2 KB (255 words) - 18:55, 29 November 2009
 • Prepisovanje DNA v RNA
  ... acija) in zaključek (terminacija). Celoten proces prepisovanja katalizira encim RNA polimeraza (ali krajše RNAP). ... znavanjem promotorske regije, ki vsebuje start signal za prepisovanje. Holoencim RNA-polimeraze se veže na večino regij matrične DNA, vendar je interaki ...
  5 KB (693 words) - 13:42, 22 October 2010

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox