Talk:Analiza posttranslacijskih sprememb histonov

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Barbara Berki: acetilacija, metilacija, fosforilacija

Maruša Bratuš: uvod, ADP-ribozilacija, biotinilacija, karbonilacija

Kaja Rupar: glikozilacija, ubikvitinacija, sumoilacija

Personal tools