Revision history of "Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 19:25, 2 April 2019 Elvira B (Talk | contribs) (4,859 bytes) (New page: Industrija je s svojo dejavnostjo uvedla številne okolju tuje snovi – ksenobiotike. V to skupino spadajo tudi izomeri estrov benzendikarboksilne kisline (ftalna kislina), kamor uvršča...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools