Revision history of "Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 250) (older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 22:17, 3 June 2015 TamaraMaric (Talk | contribs) (4,413 bytes) (New page: =UVOD= Mikrobne gorivne celice so naprave, ki iz obnovljivih virov ali odpadkov biomase proizvajajo energijo. V mikrobnih gorivnih celicah so mikroorganizmi tisti, ki katalizirajo oksidac...)
(Latest | Earliest) View (newer 250) (older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools