Revision history of "Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 18:58, 2 April 2019 Evarajh (Talk | contribs) (5,795 bytes) (New page: Policiklični aromatski ogljikovi hidrati (PAH) so polutanti, večinoma človeškega izvora. Zaradi topnosti v lipidih, lahko preidejo preko gastrointestinalnega sistema v tkiva sesalcev. ...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools