Citokrom c

From Wiki FKKT

Revision as of 01:51, 29 January 2010 by Seba (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Citokrom c je protein dihalne verige, ki sodeluje pri celičnem dihanju in ga najdemo v vseh aerobnih organizmih. Uvrščamo ga med monomerne proteine, kadar je le-ta zgrajen iz ene same polipeptidne verige.Poznano je zaporedje 60 različnih citokromov c, ki izvirajo iz različnih vrst.

Citokrom c (človeški-molekulska masa je 13 kDa-vsebuje 104 aminokislinskih ostankov-sestavljen pa je iz ene polipeptidne verige (posametno polipeptidno verigo pa imenujemo podenota, medtem ko celotnemu takemu proteinu protein z več podenotami).

Na osnovi topnosti in oblike delimo proteine v dve kategoriji: na fibrilarne in globularne proteine. Citokrom c uvrščamo med globularne proteine. Značilnost globularnih proteinov je, da so topni, imajo dinamično vlogo pri transportu, imunski zaščiti, katalizi in drugih procesih. Večina jih je raztopljenih v bioloških raztopinah, zato je pričakovati, da imajo veliko vsebnost aminokislinskih preostankov s polarnimi in nabitimi stranskimi verigami. Citokrom c ima pri tem vlogo, da transportira elektrone.

Poznano je zaporedje 60 različnih citokromov c, ki izvirajo iz različnih vrst. Od približno 100 (104) prisotnih aminokislinskih preostankov je 27 stalnih v vseh primerih, kar pomeni, da iste aminokisline zavzemajo iste položaje v sekvenci v vseh 60 primerih. Če primerjamo sekvenci citokroma c pri konju in kvasovki, ugotovimo, da je stalnih 55 ostankov, medtem ko so zaporedja citokroma c pri konju, prašiču, ovci in kravi povsem identična. Na osnovi takšnih sekvenčnih podatkov lahko izdelamo filogenetsko drevo, ki nam razkrije evolucijsko zvezo med organizmi.

[[1]]

Viri: Temelji biokemije, Rodney F. Boyer

     Genetika in evolucija, Samo Kreft in Sonja Krapež
     Internet,  www.najdi.si in www.google.si
Personal tools