Diplome - kontrolni seznam

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Ostalo)
(Splošno)
Line 3: Line 3:
== Splošno ==
== Splošno ==
- Ali diploma 1. stopnje ne presega 50.000 znakov (štejejo vsi znaki s presledki) oz. izjemoma 55.000 znakov (ko delo vključuje številne preglednice ali je nujno citirati veliko predhodnih objav)?<br>
- Ali diploma 1. stopnje ne presega 50.000 znakov (štejejo vsi znaki s presledki) oz. izjemoma 55.000 znakov (ko delo vključuje številne preglednice ali je nujno citirati veliko predhodnih objav)?<br>
 +
- Ali so poglavja oštevilčena na način, da za zadnjo številko ni pike (pravilno: 1.1.2 - napačno: 1.1.2.)?<br>
- Ali imajo vse tabele naslov in kratek opis na vrhu in vse slike naslov in kratek opis spodaj?<br>
- Ali imajo vse tabele naslov in kratek opis na vrhu in vse slike naslov in kratek opis spodaj?<br>
-
- Ali imajo vse slike naslov in opis (legendo) na isti strani kot je slika?
+
- Ali imajo vse slike naslov in opis (legendo) na isti strani kot je slika?<br>
- Ali imajo vse slike, ki jih niste pripravili sami, v opisu naveden vir?<br>
- Ali imajo vse slike, ki jih niste pripravili sami, v opisu naveden vir?<br>
- Ali imajo vse slike, tabele, enačbe in sheme sklic v besedilu? <br>
- Ali imajo vse slike, tabele, enačbe in sheme sklic v besedilu? <br>

Revision as of 08:46, 6 August 2014

Kontrolni seznam temelji na najpogostejših napakah in pomanjkljivostih, ki smo jih doslej opazili pri diplomskih nalogah, smiselno pa veljajo tudi za magistrske in doktorske disertacije s področja biokemije na FKKT UL. Odgovori na vsa spodnja vprašanja morajo biti da, če niso, članom komisije utemeljite, zakaj ne.

Contents

Splošno

- Ali diploma 1. stopnje ne presega 50.000 znakov (štejejo vsi znaki s presledki) oz. izjemoma 55.000 znakov (ko delo vključuje številne preglednice ali je nujno citirati veliko predhodnih objav)?
- Ali so poglavja oštevilčena na način, da za zadnjo številko ni pike (pravilno: 1.1.2 - napačno: 1.1.2.)?
- Ali imajo vse tabele naslov in kratek opis na vrhu in vse slike naslov in kratek opis spodaj?
- Ali imajo vse slike naslov in opis (legendo) na isti strani kot je slika?
- Ali imajo vse slike, ki jih niste pripravili sami, v opisu naveden vir?
- Ali imajo vse slike, tabele, enačbe in sheme sklic v besedilu?
- Ali imajo vse slike zgoraj in spodaj vsaj za 2 vrstici prostora pod/nad besedilom?
- Ali ste povsod uporabili decimalno vejico, ne pike?
- Ali ste povsod uvedli presledek med vrednost in enoto? (velja tudi za st. C in za znak %)
- Ali ste vsa števila, večja od 9999, zapisali s piko za tisočicami? (npr. 15.000 g)
- Če ste vire v besedilu označili s številkami, ali se te pojavljajo v vrstnem redu citiranja? (npr. vira 5 ne smete citirati pred virom 4)
- Ali ste se v kar največji meri izognili uporabi pasiva? (npr. 'je bil določen' --> 'smo določili')
- Ali ste se v kar največji meri izognili uporabi tujk? (npr. nivo --> raven, medij --> gojišče, regulacija --> uravnavanje, produkcija --> proizvodnja, kit --> komplet reagentov)
- Ali ste se izognili vsem žargonskim izrazom? (epica, falkonka, bend, štok, primer, pelet,...)
- Ali delo vsebuje izjavo o avtorstvu? (izjava mora biti tudi lastnoročno podpisana)

Oblikovanje naslovnice

- Ali naslovnica vsebuje podatke, ki so navedeni v prilogi pravilnika? (Študijski program 1. stopnje Biokemija)
- Ali je na notranji naslovnici ime mentorja in morebitnega somentorja? (delovnega mentorja ne pišete na naslovnico)

Povzetek

- Ali sta tako slovenski kot angleški povzetek dolga največ pol strani?
- Ali je angleški povzetek opremljen tudi s prevedenim naslovom diplomske naloge (napišeta ga na vrhu povzetka)?
- Ali je pod vsakim od povzetkov seznam ključnih besed?

Seznam okrajšav

- Ali je seznam razvrščen po abecedi?
- Ali so vse okrajšave razložene v slovenščini (angleški izrazi so dovoljeni samo v oklepaju in samo, kjer je to nujno)
- Ali seznam res ne vsebuje standardnih enot in kemijskih formul (okrajšave g - gram, s - sekunda, NaCl,... ne sodijo v seznam)
- Ali so v seznam vključene vse kratice in okrajšave, ki se pojavljajo v besedilu?

Uvod

- Ali uvod ne presega tretjine celotne diplomske naloge?
- Ali je vsaka trditev podprta z virom?

Namen dela

- Ali je namen napisan kot predstavitev problema in morebitnih hipotez? (Namen dela ne sme biti napisan kot povzetek.)

Materiali in metode

- Ali so seznami (npr. kemikalij) razvrščeni po abecedi? (npr. agaroza pred CNBr)

Rezultati

Razprava

- Ali v razpravi navajate opažanja in rezultate drugih skupin in objave drugih raziskovalcev?
- Ali v razpravi citirate objavljena dela? (najmanj 5)

Zaključek

Viri

- Ali so vse revije citirane na enak način? (vse naslove izpišite v celoti, ali pa vse okrajšajte in to na enak način)
- Ali so navedeni vsi avtorji člankov?
- Ali je naslov dela zapisan v stavčni obliki? (samo prva beseda z veliko začetnico)
- Ali ste vse morebitne angleške besede zamenjali z ustreznimi slovenskimi? (npr. 'and', 'edition', 'editor')

Ostalo

  • Vrstni red besed

Pri sestavljenih izrazih, kjer je del izraza kratica, postavite kratični del izraza na desno, npr. celice HEK293 (ne HEK293 celice). Ko je neka besedna zveza že zelo uveljavljena z levo kratico, oba dela izraza povežete z vezajem (PCR-produkt = produkt PCR).

  • 's pomočjo'

Izogibajte se izrazu 's pomočjo', če za njegovo rabo nimate resnega razloga (res gre za pomoč). Najpogosteje je bolj pravilno reči 'z' (npr. indukcija s pomočjo IPTG --> indukcija z IPTG) ali 'preko' (npr. prenos signala s pomočjo receptorja --> prenos signala preko receptorja)

  • 'klonirati v', 'transformirati v'

'Klonirati' pomeni ustvariti identične kopije. Ko govorite o vnosu vključka v vektor, ne smete uporabiti izraza 'klonirati v vektor', pač pa uporabite 'vstaviti v vektor' ali 'ligirati v vektor'. 'Transformirati' pomeni genetsko spremeniti (celice). Ko govorite o vključitvi vektorja v gostiteljsko celico, ne smete uporabiti izraza 'transformirati (vektor) v celice', pač pa 'transformirati celice (z vektorjem)'.

Personal tools