Diplome - kontrolni seznam

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Oblikovanje naslovnice)
(Splošno)
Line 4: Line 4:
- Ali so poglavja oštevilčena na način, da za zadnjo številko ni pike (pravilno: 1.1.2 - napačno: 1.1.2.)?<br>
- Ali so poglavja oštevilčena na način, da za zadnjo številko ni pike (pravilno: 1.1.2 - napačno: 1.1.2.)?<br>
- Ali imajo vse tabele naslov in kratek opis na vrhu in vse slike naslov in kratek opis spodaj?<br>
- Ali imajo vse tabele naslov in kratek opis na vrhu in vse slike naslov in kratek opis spodaj?<br>
-
- Ali imajo vse slike naslov in opis (legendo) na isti strani kot je slika?<br>
+
- Ali imajo vse slike naslov in opis (legendo) v celoti na isti strani kot je slika?<br>
- Ali imajo vse slike, ki jih niste pripravili sami, v opisu naveden vir?<br>
- Ali imajo vse slike, ki jih niste pripravili sami, v opisu naveden vir?<br>
- Ali imajo vse slike, tabele, enačbe in sheme sklic v besedilu? <br>
- Ali imajo vse slike, tabele, enačbe in sheme sklic v besedilu? <br>
Line 16: Line 16:
- Ali ste se izognili vsem žargonskim izrazom? (epica, falkonka, bend, štok, primer, pelet,...)<br>
- Ali ste se izognili vsem žargonskim izrazom? (epica, falkonka, bend, štok, primer, pelet,...)<br>
- Ali delo vsebuje izjavo o avtorstvu? (izjava mora biti tudi lastnoročno podpisana)<br>
- Ali delo vsebuje izjavo o avtorstvu? (izjava mora biti tudi lastnoročno podpisana)<br>
 +
- Ali se vsako novo poglavje začne na desni (neparni) strani, če je naloga tiskana dvostransko?<br>
 +
- Ali so vsi viri citirani v stavku (torej pred piko, ne za njo)?
== Oblikovanje naslovnice ==
== Oblikovanje naslovnice ==

Revision as of 14:16, 5 June 2017

Kontrolni seznam temelji na najpogostejših napakah in pomanjkljivostih, ki smo jih doslej opazili pri diplomskih nalogah, smiselno pa veljajo tudi za magistrske in doktorske disertacije s področja biokemije na FKKT UL. Odgovori na vsa spodnja vprašanja morajo biti da, če niso, članom komisije utemeljite, zakaj ne.

Contents

Splošno

- Ali so poglavja oštevilčena na način, da za zadnjo številko ni pike (pravilno: 1.1.2 - napačno: 1.1.2.)?
- Ali imajo vse tabele naslov in kratek opis na vrhu in vse slike naslov in kratek opis spodaj?
- Ali imajo vse slike naslov in opis (legendo) v celoti na isti strani kot je slika?
- Ali imajo vse slike, ki jih niste pripravili sami, v opisu naveden vir?
- Ali imajo vse slike, tabele, enačbe in sheme sklic v besedilu?
- Ali imajo vse slike zgoraj in spodaj vsaj za 2 vrstici prostora pod/nad besedilom?
- Ali ste povsod uporabili decimalno vejico, ne pike?
- Ali ste povsod uvedli presledek med vrednost in enoto? (velja tudi za st. C in za znak %)
- Ali ste vsa števila, večja od 9999, zapisali s presledkom oz. piko za tisočicami (npr. 15.000 g)?
- Če ste vire v besedilu označili s številkami, ali se te pojavljajo v vrstnem redu citiranja? (npr. vira 5 ne smete citirati pred virom 4)
- Ali ste se v kar največji meri izognili uporabi pasiva? (npr. 'je bil določen' --> 'smo določili')
- Ali ste se v kar največji meri izognili uporabi tujk? (npr. nivo --> raven, medij --> gojišče, regulacija --> uravnavanje, produkcija --> proizvodnja, kit --> komplet reagentov)
- Ali ste se izognili vsem žargonskim izrazom? (epica, falkonka, bend, štok, primer, pelet,...)
- Ali delo vsebuje izjavo o avtorstvu? (izjava mora biti tudi lastnoročno podpisana)
- Ali se vsako novo poglavje začne na desni (neparni) strani, če je naloga tiskana dvostransko?
- Ali so vsi viri citirani v stavku (torej pred piko, ne za njo)?

Oblikovanje naslovnice

- Ali je naslovnica pripravljena po predlogi v prilogi 3 pravilnika?

Povzetek

- Ali sta tako slovenski kot angleški povzetek dolga največ eno stran (zadošča tudi pol strani)?
- Ali je angleški povzetek opremljen tudi s prevedenim naslovom diplomske naloge (napišeta ga na vrhu povzetka)?
- Ali je pod vsakim od povzetkov seznam 3 - 5 ključnih besed?

Seznam okrajšav

- Ali je seznam razvrščen po abecedi?
- Ali so vse okrajšave razložene v slovenščini (angleški izrazi so dovoljeni samo v oklepaju in samo, kjer je to nujno)
- Ali seznam res ne vsebuje standardnih enot in kemijskih formul (okrajšave g - gram, s - sekunda, NaCl,... ne sodijo v seznam)
- Ali so v seznam vključene vse kratice in okrajšave, ki se pojavljajo v besedilu?

Uvod

- Ali uvod ne presega tretjine celotne diplomske naloge?
- Ali je vsaka trditev podprta z virom?

Namen dela

- Ali je namen napisan kot predstavitev problema in morebitnih hipotez? (Namen dela ne sme biti napisan kot povzetek. Smiselno je, da navedete tudi hipoteze; v tem primeru naj ima poglavje naslov Namen dela in hipoteze.)

Materiali in metode

- Ali so seznami (npr. kemikalij) razvrščeni po abecedi? (npr. agaroza pred CNBr)

Rezultati

- Ali je vsak rezultat, ki ga prikažete s sliko, preglednico, ali kako drugače, tudi opisan z besedo v tekstu, kjer je naveden tudi sklic? - Ali so sklici na slike in preglednice pravilno zapisani (z malo začetnico)?

Razprava

- Ali v razpravi navajate opažanja in rezultate drugih skupin in objave drugih raziskovalcev?
- Ali v razpravi citirate objavljena dela? (najmanj 5)

Zaključek

- Ali je zaključek (v prilogi 3 je omenjen naslov poglavja 'Sklepne ugotovitve') kratek in informativen, hkrati pa ni samo preoblikovan povzetek?

Viri

- Ali so vse revije citirane na enak način? (predlog načina citiranja, sicer brez prave razlage, je v prilogi 3 na straneh 11 in 12)
- Ali so navedeni vsi avtorji člankov?
- Ali je naslov dela zapisan v stavčni obliki? (samo prva beseda z veliko začetnico)
- Ali ste vse morebitne angleške besede zamenjali z ustreznimi slovenskimi? (npr. 'and', 'edition', 'editor')

Ostalo

  • Vrstni red besed

Pri sestavljenih izrazih, kjer je del izraza kratica, postavite kratični del izraza na desno, npr. celice HEK293 (ne HEK293 celice). Ko je neka besedna zveza že zelo uveljavljena z levo kratico, oba dela izraza povežete z vezajem (PCR-produkt = produkt PCR).

  • 's pomočjo'

Izogibajte se izrazu 's pomočjo', če za njegovo rabo nimate resnega razloga (res gre za pomoč). Najpogosteje je bolj pravilno reči 'z' (npr. indukcija s pomočjo IPTG --> indukcija z IPTG) ali 'preko' (npr. prenos signala s pomočjo receptorja --> prenos signala preko receptorja)

  • 'klonirati v', 'transformirati v'

'Klonirati' pomeni ustvariti identične kopije. Ko govorite o vnosu vključka v vektor, ne smete uporabiti izraza 'klonirati v vektor', pač pa uporabite 'vstaviti v vektor' ali 'ligirati v vektor'. 'Transformirati' pomeni genetsko spremeniti (celice). Ko govorite o vključitvi vektorja v gostiteljsko celico, ne smete uporabiti izraza 'transformirati (vektor) v celice', pač pa 'transformirati celice (z vektorjem)'.

  • Zahvala

Zahvala ni obvezen del diplome, če pa jo želite vključiti vanjo, pa to naredite med izjavo o avtorstvu in kazalo.

  • Kazali slik in preglednic

Na nekaterih fakultetah je s pravili določeno, da pisni izdelki vsebujejo tudi kazalo slik, kazalo preglednic in kazalo prilog. To na FKKT UL ni predpisano. V prilogi 3 pravilnika o diplomskem delu je na primer navedeno, da je seznam slik in tabel med prilogami in seznamom virov, kjer bralci kazala verjetno ne bodo iskali. Sami presodite, ali so posebna kazala za slike in tabele v kakšno pomoč tistim, ki bodo (po vaših predvidevanjih) brali vašo diplomsko nalogo.

  • Priloge

Če ste med diplomskim raziskovalnim delom izvedli veliko zelo podobnih analiz in bi bilo nepregledno, če bi vse dobljene rezultate predstavili v osrednjem delu diplome, lahko v osrednjem delu predstavite značilne rezultate za le nekatere meritve, ostale pa vključite kot prilogo na koncu diplomskega dela.

  • Tip vezave

Diplomsko delo, ki ga oddate v referatu, bo shranjeno v knjižnici. Ta izvod mora imeti trdo vezavo. Z mentorjem in članom komisije se dogovorite glede načina vezave njunih izvodov.

Personal tools