Integraza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Natalija Jakše (Talk | contribs)
(New page: Virusna integraza je encim, ki pri določenih virusih sodeluje pri integraciji virusnega dednega materiala v kromosomsko DNK gostitelja. Pri tem omogoči tvorbo kovalentne vezi med gostite...)
Next diff →

Current revision

Virusna integraza je encim, ki pri določenih virusih sodeluje pri integraciji virusnega dednega materiala v kromosomsko DNK gostitelja. Pri tem omogoči tvorbo kovalentne vezi med gostiteljevo DNK in vstavljeno virusno DNK. Virusna integraza se ne sme enačiti z bakterijsko integrazo, kot je naprimer λ bakterijska integraza.

Contents

Zgradba

Vse retrovirusne integraze sestojijo iz treh domen, ki so med seboj povezane s fleksibilnimi vezavnimi členi:

• N-konec encima predstavlja cink vežočo domeno (trivijačna struktura, stabilizirana s koordinacijsko vezanim Zn2+ kationom)

• sredična domena s katalitično vlogo

• C-konec beljakovine predstavlja DNK vežočo domeno.

Funkcija

Integracija sledi prepisovanju dvoverižne virusne DNK, ki jo prepisuje reverzna transkriptaza. Glavna naloga virusne transkriptaze je, da vstavi virusna DNK v gostiteljsko celico. Z integracijo se gostiteljska celica ne more več vrniti v prvotno stanje, torej v stanje kjer še ni imela vezanega virusnega genoma. Prav zaradi tega so retrovirusi tako težavni za zdravljenje. Po integraciji se lahko virusno izražanje začne takoj ali pa šele po dolgem času. Potek vstavljanja virusne DNK Integracija virusne DNK v gostiteljevo dednino poteče v treh stopnjah. V prvi stopnji se odstranita dva nukleotida na 3'-koncu obeh verig virusne DNK. S tem se izpostavita na koncih verige DNK dve 3'-hidroksilni skupini, ki se lahko nadalje povežeta z gostiteljevo DNK. V drugi stopnji se vsaka od obeh OH-skupin na 3'-koncu poveže s fosfodiestrsko skupino gostiteljeve tarčne DNK. Sledi še popravljalni korak, pri čemer se odcepijo odvečni, nesparjeni 5'-konci, ki ostanejo na tarčni gostiteljevi DNK, pri čemer sodelujejo drugi, celični encimi.

Integraza HIV-1

HIV integraza je protein, velik 32 kDa, ki katalizira vgradnjo DNK virusa HIV-1 v gostiteljevo DNK, kar je pomembna stopnja v življenjskem ciklusu virusa HIV in hkrati zanimiva tarča za protiretrovirusna zdravila. Integraza HIV-1 je ena izmed treh encimov HIV, druga dva sta še reverzna transkriptaza in proteaza. Novembra 2005 so v študiju preiskovanja HIV integraze ugotovili, da ima inhibitor HIV integraze MK-0518 močno antivirusno aktivnost. Leta 2007 je odobrila ameriška Urad za prehrano in zdravila inhibitor raltegravir, leta 2012 pa še inhibitor integraze elvitegravir.

Viri

http://sl.wikipedia.org/wiki/Integraza

http://www.stanford.edu/group/nolan/tutorials/ret_12_integrase.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Integrase

Personal tools