Listeriolizin O

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Listeriolizin O na kratko poimenujemo LLO. Gre za bakterijski toksin za katerega je značilno, da poruši integriteto celičnih lipidnih membran. Povzroča listeriozo, resno bolezen, ki se prenaša s hrano. Glavna naloga LLO je, da omogoči pobeg iz fagosomov v citoplazmo. Bakterija proizvaja LLO v vakuoli in tudi kasneje v citosolu, a delovanje toksina je omejeno le na fagosom. Je član družine proteinov, ki izkazujejo holesterolno specifičnost delovanja. Za razliko od ostalih članov ima optimum delovanja v kislem pH območju. Njegova polipeptidna veriga je zgrajena iz štirih strukturnih domen, triptofanske zanke in treh dodatnih zank, kot vidimo na sliki: http://2010.igem.org/wiki/images/f/f7/Llo_structure.png. Zgrajen je iz 529 aminokislin njegova molekulska masa pa je 58,6 kDa. Za učinkovitost LLO je potrebno vključevanje gostiteljskih dejavnikov. Poznamo intracelularne in ekstracelularne aktivnosti LLO.


Intracelularne aktivnosti LLO:

Poškodovano membrano fagosoma, kijo je povzročil LLO, prepoznajo mehanizmi avtofagije. Posledično se zaradi LLO aktivirajo ubikvitin, avtofagijska markerja p62 in LC3 ter razlišni galaktini. Pomembno vlogo ima tudi pri zaviranju produkcije ROS (reaktivne kisikove zvrsti).


Ekstracelularne aktivnosti LLO:

Za razliko od intracelularne aktivnosti LLO, kjer deluje protein v nizkem pH, se v primeru ekstracelularne aktivnosti LLO nahaja v nevtralnem pH. Delovanje le tega lahko na celični membrani sproži različne fiziološke odzive, kot so na primer: izražanje transkripcijskega faktorja, z mitogenom aktivirane protein kinaze, fosfatidilinositola in vpliva na vdor kalcija v celico. LLO vpliva tudi na morfološke spremembe endoplazemskega retikuluma in fragmentacijo mitohondrijev. Slednje se zgodi zaradi vdora kalcija v celico. Prav tako LLO prispeva k modifikaciji histonov.


Viri in literatura:

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_ramsak_ziva.pdf

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biotehnologija/dn_tkalec_kristijan.pdf

http://2010.igem.org/wiki/images/f/f7/Llo_structure.png

http://um.rdindustry.eu/_ResearchProject/ResearchProjectView/molekularni-mehanizmi-toksicnosti-listeriolizina

Personal tools