Molekularnobiološki slovar

From Wiki FKKT

Revision as of 11:15, 14 August 2015 by MDolinar (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Tu zbiram izraze, ki se ne pojavljajo v biokemijskem terminološkem slovarju, pa sem nanje naletel pri pedagoškem ali raziskovalnem delu. Ti prevodi niso recenzirani in so bolj predlogi za prevode, v skrajni sili in dvomu pa boljše kot nič :)

Če česa ne znate prevesti ali pravilno zapisati, najprej preverite, ali je izraz vključen v Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (PDF). Če ni, poglejte še v Slovenski medicinski slovar, Mikrobiološki slovar Slovenskega mikrobiološkega društva in v druge recenzirane slovarje. Na koncu pa je tu šele tale slovar in Sinteznobiološki terminološki slovar (v nastajanju).

Kjer se mi je zdelo pomembno, sem dopisal, kje določen izraz uporabljajo v obliki, ki je predstavljena tu. Pri tem pomeni IJS Institut Jožef Stefan, BF Biotehniška fakulteta UL, FFA Fakulteta za farmacijo UL, FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL ...


Contents

A

B

C

D

DMEM -- glej Dulbecco's ...
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - Dulbeccovo spremenjeno Eaglovo gojišče (uporabljajo se tudi prevodi Eaglovo gojišče, prilagojeno po Dulbeccu; Eaglovo gojišče po Dulbeccu (BF); po Dulbeccu spremenjeno Eaglovo gojišče (FFA), Eaglovo minimalno esencialno gojišče, modificirano po Dulbeccu (BF) - 'po Dulbeccu' imam za arhaično, zato teh različic ne priporočam]

E

EI-HRMS -- glej electron impact high resolution mass spectrometry
electron impact high resolution mass spectrometry - visokoločljivostna masna spektrometrija s trkom elektronov [gre za ionizacijo, ki temelji na trku elektronov, a izraza 'ionizacija' v izvirniku ni, zato ga ni niti v prevodu]
extreme quantitative trait locus - ekstremno kartiranje lokusov kvantitativnih lastnosti [primerjaj tudi 'quatitative trait locus'] [uporabljajo na IJS]

F

G

H

I

J

K

L

M

N

nourseothricin - nurseotricin [antibiotik, ki nosi ime bakterije Streptomyces noursei, ta pa se imenuje po lastniku kmetije, kjer so bakterijo odkrili. Ime mu je bilo William Nourse. Podobno, kot smo poslovenili izraz pasterizacija po mikrobiologu Pasteurju, tu lahko 'o' spustimo.]

O

oleaginous (microorganisms) - oleogeni (mikroorganizmi)

P

Q

QTL -- glej quantitative trait locus
quantitative trait locus - lokus kvantitativne lastnosti (usklajeno med BF in IJS avgusta 2015)

R

S

SGA -- glej synthetic genetic array
segregant - segregant [m. sp.; pogosta je raba ženske oblike ('segreganta'), a splošno pravilo pri slovenjenju tujk je, da uporabimo m. sp. V biokemijskem slovarju je navedena izjema pri podobnem izrazu 'mutant', kjer je izraz 'mutanta' dovoljen za opis fenotipa, ne pa za organizem z mutacijo.]
synthetic genetic array - sintetični genski nabor (uporabljajo na IJS)

T

U

V

Z

X

X-QTL -- glej extreme quantitative trait locus

Y

YNB -- glej yeast nitrogen base
yeast nitrogen base - osnovno dušikovo gojišče za kvasovke [ne 'dušikova baza za kvasovke']

Personal tools