Revision history of "Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov."

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 500) (older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 07:27, 21 May 2014 ValterB (Talk | contribs) (4,401 bytes) (New page: 1. POVZETEK Zvezna evolucija s pomočjo fagov (v nadaljevanju PACE) je metoda zvezne evolucije bioloških makromolekul. Zapis za te leži v genomu spremenjenih nitastih fagov, ki se propa...)
(Latest | Earliest) View (newer 500) (older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools