Revision history of "Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 13:34, 19 March 2010 Zan Zeleznik (Talk | contribs) (1,038 bytes) (New page: Apoptoza je serija biokemijskih procesov, ki potekajo v cečceličnih organizmih in vodijo do programirane celične smrti. Za razliko od nekroze, ki je prezgodnja celična smrt, sprožena ...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools