Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Zan Zeleznik (Talk | contribs)
(New page: Apoptoza je serija biokemijskih procesov, ki potekajo v cečceličnih organizmih in vodijo do programirane celične smrti. Za razliko od nekroze, ki je prezgodnja celična smrt, sprožena ...)
Next diff →

Current revision

Apoptoza je serija biokemijskih procesov, ki potekajo v cečceličnih organizmih in vodijo do programirane celične smrti. Za razliko od nekroze, ki je prezgodnja celična smrt, sprožena zaradi zunanjih faktorjev, je apoptoza naravni vzrok celične smrti, in koristi telesu organizma. Kromosomska fragmentacije je pomemben del apoptoze, in je v bolj ali manj podobni obliki prisoten v vseh organizmih. Pri sesalcih, kaspaze aktivirajo apoptotsko kromosomsko fragmentacijo z cepljenjem ter deaktivacijo inhibitorjev apoptotskih nukleaz.

Študija [1] je pokazala, da deaktivacija Caenorhabditis elegans dcr-1 gena, ki kodira Dicer-ribonukleazo(DCR-1), otežuje apoptozo in blokira apoptotsko kromosonsko fragmentacijo. Dicer-ribonukleaza je pomembna za procesiranje majhnih molekul RNA. CED-3 kaspaza cepi DCR-1, in ustvari fragment, ki ima na C-koncu deoksiribonukleazno aktivno mesto. Le ta sproži začetno fragmentacijo, saj cepi 3' hidroksidne vezi v DNA na kromosomih.

Personal tools