Revision history of "Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 19:19, 28 March 2010 Barbi (Talk | contribs) (1,226 bytes) (New page: Za presnovo zdravil je v našem telesu pomembna velika skupina encimov, citokromi P450. Nahajajo se v jetrih. Presnova zdravil ni odvisna le od vrste prisotnih encimov, ampak tudi od njiho...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools