Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah

From Wiki FKKT

Revision as of 17:18, 11 March 2019 by Smalensek (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Interlevkin 37 je citokin družine IL-1. Znanih je 5 izooblik (najpogostejša IL-37b), mišjih homologov ni, vendar humani IL-37 deluje tudi na mišjih celicah. Sintetizira se kot prekurzor, procesira ga kaspaza-1 (odcepi N-končni signalni peptid). Biološko aktivni sta tako pro-oblika kot tudi zrela oblika. Veže se na receptor IL-18Rα ali se prenese v jedro, oboje vodi v utišanje transkripcije pro-vnetnih signalnih molekul in omejevanje vnetij prirojenega/adaptivnega imunskega odziva Prekomerno izražanje IL-37 v epitelnih celicah / makrofagih utiša izražanje pro-vnetnih citokinov (IL-1α, IL-1β, TNFα), v študijah na transgenih miših je to vodilo v »profilakso« pred srčno ishemijo ali ishemičnimi poškodbami jeter. Dodatek IL-37 mišim prepreči psoriazo, revmatoidni artritis in arterosklerozo, prav tako naj bi inhibiral rast rakavih celic. Kot novo-odkriti protivnetni citokin predstavlja primerno tarčo za zdravljenje vnetnih in avtoimunih bolezni. Transgene rastline so za razliko od bakterijskih kultur neomejene v smislu obsega proizvodnje, cena je nižja, ni kontaminacije s sesalskimi patogeni / bakterijskimi endotoksini. Kot evkarionti so zmožne tudi kompleksnih post-translacijskih modifikacij. Količina prehodno izraženega proteina lahko v nekaj tednih doseže nivo 1 g.

Proizvodnja in karakterizacija človeškega IL-37b v Nicotiana tabacum

Oblikovanje konstruktov in agroinfiltracija V nizko-alkaloidni vrsti tobaka (Nicotiana tabacum) so izrazili tri različne konstrukte IL-37b, zapis so pridobili iz klona cDNA človeškega IL-37b: • Prekurzorska oblika: proIL-37b (celotna dolžina) pBI-proIL-37b nosi zapis za pro-IL37b in je nastal s kloniranjem zapisa za pro-obliko v binarni rastlinski vektor pBI101.1. Ker (funkcionalnega) homologa živalski kaspazi-1 v rastlinah ni, se je proizvedla izključno pro-oblika proteina, lokalizirana v citoplazmi. • Zrela oblika: matIL-37b (brez nativnega signalnega peptida) Vektorja pBI-sp(amy)-IL37b in pBI-sp(pr1b)-IL37b nosita zapis za zrelo obliko IL-37 brez N-končnega signalnega peptida. Slednjega so zamenjali z endogenim signalnim peptidom α-amilaze iz hmelja oz. s proteinom PR1b iz tobaka. Na C-koncu dodali ER-retencijski signal KDEL, ki poveča izražanje s selektivnim usmerjanjem v ER. • Fuzijski protein: SBA-IL-37b (fuzija z aglutininom iz soje) Vektor pBI-SBA-IL37b nosi zapis za fuzijski protein IL-37b z aglutininom iz soje (SBA). Odstranili so N-končni endogeni signalni peptid, C-konec modificirali s KDEL, dodali zaporedje za SBA. Za slednje je znano, da poveča izražanje heterolognih proteinov in poenostavi čiščenje produkta. Vektorje so namnožili in oblikovali v E. coli ter jih nato prenesli v A. tumefaciens (t.i. »triparental mating«). Tobak so preko poškodb na listih transformirali z agroinfiltracijo (t.i. »agrobacterium-mediated leaf disc method«). S vsakim konstruktom so transformirali 25 rastlin, morfoloških razlik med slednjimi in ne-trasformirano kontrolo ni bilo.

Karakterizacija produktov

Prenos Western vzorcev s proIL-37b je pokazal močni lisi pri 50kDa (dimerna oblika) in 25kDa (monomerna oblika). Pri matIL-37b in SBA-IL37b je najmočnejša lisa ustrezala velikosti monomera (19kDa), dimerne oblike ni bilo. Pri pro-obliki so dosegli zelo visoko izražanje (1% TSP), količina zrele oblike pa je bila precej nižja. Verjetno to nakazuje, da ER ni primerno mesto za lokalizacijo zrele oblike produkta (s humanim IL-4, IL-13, oranžnim fluorescenčnim proteinom je bilo pokazano, da lokalizacija v ER poveča izplen in stabilnost produkta). Pro-oblika je za razliko od zrele/fuzijske oblike ostala v citoplazmi – verjetno rastlinska celica ne prepozna nativnega N-končnega signalnega peptida, prisotnost slednjega pa je verjetno razlog večjemu izplenu pro-IL37b. Sumi se, da ima nativni signalni peptid stabilizacijsko vlogo. IL-37b je v splošnem nestabilni protein, saj vsebuje funkcionalne elemente mRNA za »nestabilnost«. Ti imajo vlogo negativne povratne zanke pri regulaciji izražanja mRNA/proteina, njihov izbris pa vodi v povečanje izražanja. Izplen matIL-37b so povečali s fuzijo s SBA na primerljiv nivo s pro-obliko (1% TSP). SBA je tetramerni glikoprotein, za katerega je značilna visoka stopnja stabilnosti. Kot fuzijski partner tako poveča nivo izražanja tarčnega proteina. Je lektin, ki se specifično veže na N-acetil-D-galaktozamin, kar olajša čiščenje produkta z afinitetno kromatografijo na agarozni koloni, povezani z izbranim sladkorjem. Ločitev tarčnega proteina od fuzijskega partnerja jim je omogočilo vmesno TEV-prepoznavno mesto in endoproteolitska restrikcija s proteazo TEV. Biološko aktivnost produktov so preizkušali in vitro na mišjih primarnih renalnih celicah iz epitela ledvičnega korteksa. Celice so podvrgli različnim koncentracijam IL-37b, kot standard so uporabili komercialni rekombinantni IL-37b in nato z endotoksinom LPS inducirali sintezo pro-vnetnih citokinov. V supernatantih kultur so nato analizirali koncentracijo TNF α. Sintezo slednje bi prisotnost IL-37b morala znižati. Tako matIL-37b kot tudi pro-IL37b sta biološko aktivna, zrela oblika toliko bolj zaradi neprisotnosti nativnega signalnega peptida – konformacijsko ugodnejša oblika pripomore k boljši vezavi na receptor.

Pomen študije

Personal tools