Revision history of "S-POP: Modularni biosenzor za zaznavanje obstojnih organskih onesnaževal v okoljskih vodah"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 20:38, 11 April 2021 Tadej Medved (Talk | contribs) (15,734 bytes) (New page: S-POP je projekt v okviru tekmovanja iGEM, ki ga je leta 2020 zasnovala in izvedla skupina Stockholm. Končni cilj projekta je bila priprava modularnega biosenzorskega sistema kot alternat...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools