SBTS

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(B)
(P)
Line 82: Line 82:
==P==
==P==
PAM --> glej protospacer adjacent motif<br>
PAM --> glej protospacer adjacent motif<br>
 +
PCA --> glej polymerase cycling assembly<br>
 +
polymerase cycling assembly (PCA) - verižno sestavljanje s polimerazo<br>
prefix - predpona; zgornji rob (?); prim. suffix<br>
prefix - predpona; zgornji rob (?); prim. suffix<br>
protospacer adjacent motif (PAM) - motiv ob protovmesniku
protospacer adjacent motif (PAM) - motiv ob protovmesniku

Revision as of 15:29, 31 May 2017

Contents

Sinteznobiološki terminološki slovar

Tu bo postopno rasel sinteznobiološki angleško slovenski slovar. Morebitne nove izraze vpisujte sami in če imate predlog za prevod, vpišite tudi tega. Da bomo vedeli, kateri izrazi so novi, jih vpišite poševno.

A

abstraction - abstrakcija, abstrahiranje
actuator - prožilo, aktuator
amplification - pomnožitev (DNA)
amplitude - amplituda
annotation - anotacija
aptazyme - aptacim
assembly - sestav?, sestavljanje
autopoiesis - avtopoeza; samoohranjanje, samoproizvajanje? (soc.), samozadostnost?, samorazmnoževanje?, npr. autopoiesis system - samoohranjevalni sistem

B

back insert (BI) - zadnji vključek (BI); prim. front insert
back vector (BV) - zadnji vektor (BV); prim. front vector
band detector - pasovni detektor
band pass filter - pasovnoprepustni filter
biobrick - biokocka
BioBrick(R) - BioBrick(R) (zaščiteno ime - ne prevajamo)
bioprinting - biotisk, biotiskanje
biosafety - biološka varnost
biosecurity - biološka varnost ?
bistable switch - dvopolno stikalo
bottom-up - od spodaj navzgor

C

CAR --> gl. chimeric antigen receptor
Cas --> gl. CRISPR-associated
chimeric antigen receptor - himerni receptor za antigen
circuit - vezje
clustered regularly interspersed short palindromic repeats (CRISPR) - gruče enakomerno prekinjenih kratkih palindromnih ponovitev (CRISPR)
comparator - primerjalnik
composable - sestavljiv; npr. composable inverter - sestavljivi inverter
CRISPR-associated (Cas) - s CRISPR povezan (Cas); v povezavi s CRISPR (Cas)

D

DArT --> gl. diversity arrays technology
decoupling - razklop
degradation tag - oznaka za razgradnjo
designer receptors exclusively activated by designer drugs - dizajnerski receptorji, izključno aktivirani z dizajnerskimi zdravili
destination vector - ciljni vektor (toda: target vector!); destinacijski vektor (J. Turnšek, diploma BF 2012)
digital sequence information - digitalni podatki o zaporedjih (v kontekstu Nagojskega protokola); za razumevanje bi zadoščalo 'zaporedja'
diversity arrays technology (DArT) - tehnologija razlikovalnih mrež (DArT)
DREADD --> gl. designer receptors exclusively activated by designer drugs

E

enabling technologies - zmogljive napredne tehnologije, prebojne tehnologije

F

front insert (FI) - sprednji vključek (FI); prim. back insert
front vector (FV) - sprednji vektor (FV); prim. back vector

G

gate - vrata
guide RNA - vodeča RNA (pri tehniki CRISPR-Cas)

H

high-pass filter - visokoprepustni filter

I

J

K

kill-switch - stikalo za uničenje, ubijalsko stikalo (inducibilni sistem za samouničenje celice); izklopno stikalo (v tehniški varnosti 'stikalo za izklop v sili')
killer gene - ubijalski gen [pri mehanizmih biološke varnosti; povzročijo samomor celice, ko se aktivirajo]

L

LID --> gl. ligand-induced degradation
ligand-induced degradation - z ligandom inducirana razgradnja
logic circuit - logično vezje
logic gate - logična vrata
low-pass filter - nizkoprepustni filter

M

N

O

P

PAM --> glej protospacer adjacent motif
PCA --> glej polymerase cycling assembly
polymerase cycling assembly (PCA) - verižno sestavljanje s polimerazo
prefix - predpona; zgornji rob (?); prim. suffix
protospacer adjacent motif (PAM) - motiv ob protovmesniku

Q

R

RASSL --> gl. receptors activated solely by synthetic ligands
receptors activated solely by synthetic ligands - receptorji, aktivirani izključno s sintetičnimi ligandi
recombineering - rekombinacijsko inženirstvo (angl. recombination-mediated genetic engineering), ?rekombinirstvo
reconstruction - rekonstrukcija (genome reconstruction - rekonstrukcija genoma, rekonstruiranje genoma)
refactoring - preoblikovanje kode (v sintezni genomiki)
registry - register
rewire - prevezati
rewiring - prevezava [prevod ni optimalen, npr. v kontekstu 'rewiring nature', kar pomeni bolj 'preureditev z uvedbo drugačnih povezav']
RISC (RNA-induced silencing complex) - z RNA induciran utiševalni kompleks
ring oscilator - obročasti oscilator

S

scaffold - ogrodje
scar - spoj, brazgotina (?)
sensor - senzor
standardisation - standardizacija
suffix - obrazilo; spodnji rob (?)
suicide switch - samomorilsko stikalo
switch - stikalo

T

TAL (transcription activator-like) - podoben transkripcijskemu aktivatorju
TALE (transcription activator-like effector) - efektor, podoben transkripcijskemu aktivatorju
TALEN (TALE nuclease) - TALE-nukleaza, nukleaza TAL-efektorja
transducer - pretvornik
tunable oscillator - nastavljivi oscilator

U

V

X

xeno nucleic acid (XNA) - ksenonukleinska kislina (XNA)
xeno-nucleotide - ksenonukleotid
xeno-organism - ksenoorganizem
xenosome - ksenosom [analog ribosoma, ki je kompatibilen s XNA]
XNA --> gl. xeno nucleic acid

Y

Z

Personal tools