Talk:Analiza posttranslacijskih sprememb histonov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

MarusaB (Talk | contribs)
(New page: Barbara Berki: acetilacija, metilacija, fosforilacija Maruša Bratuš: uvod, ADP-ribozilacija, biotinilacija, karbonilacija Kaja Rupar: glikozilacija, ubikvitinacija, sumoilacija)
Next diff →

Revision as of 19:41, 18 April 2011

Barbara Berki: acetilacija, metilacija, fosforilacija Maruša Bratuš: uvod, ADP-ribozilacija, biotinilacija, karbonilacija Kaja Rupar: glikozilacija, ubikvitinacija, sumoilacija

Personal tools