Zaznavanje zunajcelične miR-210 v urinu kot potencialni diagnostični test za odkrivanje svetloceličnega karcinoma ledvičnih celic

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Svetlocelični karcinom ledvičnih celic je najpogostejši podtip raka ledvičnih celic. Simptomi so zelo nespecifični, kot so utrujenost in slabost. Trenutna diagnostika temelji na ultra...)
Current revision (17:00, 10 April 2017) (view source)
 
Line 17: Line 17:
Mejno vrednost so določili pri 2,0 E – 4 ter določili, da je senzitivnost diagnostičnega testa 57,8 %, specifičnost pa 80,0 %. Tako senzitivnost, kot tudi občutljivost bi lahko povečali z analizo izražanja večjega števila različnih miRNA.  
Mejno vrednost so določili pri 2,0 E – 4 ter določili, da je senzitivnost diagnostičnega testa 57,8 %, specifičnost pa 80,0 %. Tako senzitivnost, kot tudi občutljivost bi lahko povečali z analizo izražanja večjega števila različnih miRNA.  
-
Potrebnih bo še nekaj študij, ki bodo potrdile te rezultate. Je pa nedvomno, da ima določanje zunajcelične miRNA v urinu potencial pri zgodnjem odkrivanju raka.
+
Potrebnih bo še nekaj študij, ki bodo potrdile te rezultate. Zagotovo pa ima določanje zunajcelične miRNA v urinu potencial pri zgodnjem odkrivanju raka.

Current revision

Svetlocelični karcinom ledvičnih celic je najpogostejši podtip raka ledvičnih celic. Simptomi so zelo nespecifični, kot so utrujenost in slabost. Trenutna diagnostika temelji na ultrazvoku, računalniški tomografiji, magnetni resonanci in tkivni biopsiji ledvičnega tkiva. Približno polovici bolnikov bolezen diagnosticirajo, ko so metastaze že prisotne, kar stopnjo preživetja naslednjih petih let zniža iz 81 % na 8 %.
Dosedanje študije kažejo na to, da je mikro RNA miR-210 prekomerno izražena pri svetloceličnem karcinomu ledvičnih celic ter da jo zaznamo v večini bioloških tekočin, tudi v urinu.
Diagnostični testi na osnovi urina imajo velik potencial kot presejalni diagnostični testi, saj lahko urin zbiramo na popolnoma neinvaziven način, diagnostične metode pa so hitre in poceni.
MiRNA so 18 - 25 nukleotidov dolge nekodirajoče RNA molekule, ki so vpletene v razvoj številnih vrst raka. MiRNA se v kompleksu z RNA vezavnimi proteini komplementarno veže na mRNA in tako preprečuje izražanje tumorsupresorskih genov oziroma povečuje izražanje onkogenov. Študije in vitro kažejo tudi na to, da naj bi imela miRNA funkcijo v celični komunikaciji. MiRNA se v zunajcelični prostor prenaša preko membranskih veziklov (eksosomi in apoptotična telesca), lipoproteinov in ribonukleinskih kompleksov (miRNA vezana na protein AGO 2). Zunajcelična miRNA je relativno stabilna, saj je pred RNazami zaščitena s transportnimi vezikli in RNA vezavnimi proteini.

Metode dela

V raziskavo so vključili 75 pacientov s svetloceličnim karcinomom ledvičnih celic in jih razdelili glede na TNM klasifikacijo. Vsi vzorci so bili pridobljeni od bolnikov, pri katerih se rak še ni razširil na limfne vozle in druge organe. V skupine T1, T2 in T3 so jih razdelili glede na velikost tumorja. Kontrolno skupino je sestavljalo 45 zdravih prostovoljcev. Pridobili so tudi 15 urinskih vzorcev, pacientov s svetloceličnim karcinomom ledvičnih celic pred operativno odstranitvijo tumorja ledvic in 7 dni po odstranitvi tumorja.
Vzorec urina so dvakrat centrifugirali in tako odstranili vse celice in celične komponente. Celokupno RNA so izolirali z uporabo komercialnih kitov in dodali 5,6*108 kopij referenčne miRNA cel-miR-39. RNA so nato pretvorili v cDNA. Za določevanje koncentracije cDNA so uporabili kvantitativni PCR v realnem času. Raven izražanja zunajcelične miRNA v urinu so normalizirali z referenčno miRNA cel-miR-39.

Rezultati

Zunajcelično miR-210 so zaznali tako pri pacientih s svetloceličnim karcinomom ledvičnih celic kot tudi pri prostovoljcih kontrolne skupine. Srednja vrednost ravni izražanja miR-210 je bila signifikantno višja pri pacientih s svetloceličnim karcinomom ledvičnih celic (3,9E - 3 +/- 1,2E - 3) kot pri kontrolni skupini (0,3E - 3 +/- 0,007E - 3).
Pacienti v katerikoli stopnji zgodnjega razvoja raka, so imeli statistično gledano višje izražanje miR-210 kot v kontrolni skupini, kar kaže na to, da ima miR-210 diagnostično vrednost pri zgodnjem odkrivanju raka. Pri primerjavi stopnje izražanja miR-210 pri 15 pacientih pred in 7 dni po odstranitvi tumorja na ledvicah so ugotovili, da je bila stopnja izražanja signifikantno zmanjšana pri vzorcih, ki so bili odvzeti pacientom po operaciji. To kaže na to, da se miR-210 izraža iz primarnega ledvičnega tumorja.

Diagnostična vrednost zunajcelične miRNA v urinu

ROC krivulja je pokazala, da bi miR-210 v urinu lahko bila tumorski označevalec za diagnosticiranje svetloceličnega karcinomom ledvičnih celic.
Mejno vrednost so določili pri 2,0 E – 4 ter določili, da je senzitivnost diagnostičnega testa 57,8 %, specifičnost pa 80,0 %. Tako senzitivnost, kot tudi občutljivost bi lahko povečali z analizo izražanja večjega števila različnih miRNA.

Potrebnih bo še nekaj študij, ki bodo potrdile te rezultate. Zagotovo pa ima določanje zunajcelične miRNA v urinu potencial pri zgodnjem odkrivanju raka.

Personal tools