G-proteini

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

G- proteini

Proces prenosa signalov se v določenih podrobnostih razlikuje od organizma do organizma in od hormona do hormona. Ne glede na razlike pa obstaja skupno osnovno zaporedje dogodkov v katerega so vključeni različni proteini.Hormon po krvnem obtoku potuje od celice,ki ga je izločila, do tarčne celice. Sporočilo prenese, tako da se veže na specifične receptorje, največkrat proteine ki so vgrajeni v celično membrano. Pri enem od najpogostejših mehanizmov prenosa signalov se po vezavi hormona na receptorski protein spremeni struktura repa in ta se poveže z G-proteinom. G-proteini so vsidrani na zunajcelični strani v membrano in vežejo gvaninske nukleotine (GTP in GDP), po katerih se tudi imenujejo. Aktivirani G-proteini nato prenesejo signal do znotraj celičnega encima, največkrat je to adenilat-ciklaza. Odvisno od g proteina se se adenilat-ciklaza bodisi aktivira, bodisi inhibira.


Struktura in funkcija

Receptorji, sestavljeni iz 7 α-heliksov oziroma 7 TM receptorji, so odgovorni za prenos informacije, ki izvira iz različnih signalov. Receptorje aktivirajo signalne molekule kot so hormoni in nevrotransmiterji. Po vezavi signalne molekule pride do konformacijske spremembe receptorja, kar omogoči aktivacijo trimernih G proteinov. V neaktivnem stanju je na G protein vezan GDP. V tej obliki protein nastopa kot heterotrimer, sestavljen iz α, β in γ podenote. GDP je vezan na α podenoto. β podenota vključuje 7 β listov v obliki propelerja in γ podenota vsebuje par α heliksov, ki se ovijata okrog β podenote. α in γ podenoti sta običajno povezani z membrano preko kovalentno vezanih maščobnih kislin. Po aktivaciji G proteina se na α podenoti GDP zamenja z GTP. To vodi v konformacijsko spremembo pri kateri α podenota disociira od βγ podenote. Ločeni podenoti nato aktivirata ali inhibirata encime oziroma ionske kanalčke in s tem omogočita prenos signala.


Viri

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=K7WSMybZeA8

Wikia nove biologije: http://novebiologije.wikia.com/wiki/Z_G-proteini_povezani_receptorji

Rodney Boyer; Temelji biokemije; str: 40; Značilnosti prenosa signalov

Personal tools