MBT seminarji 2019

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Seznam seminarjev iz Molekularne biotehnologije v študijskem letu 2018/19

Na tej strani je seznam odobrenih člankov za seminar ter povezave do člankov in do povzetkov, ki jih morate objaviti najkasneje do torka do polnoči v tednu, ko imate seminar (v četrtek). Angleški naslov prevedite tudi v slovenščino - to bo naslov povzetka, ki ga objavite na posebni strani, tako kot so to naredili kolegi pred vami (oz. predlani).

Način vnosa:

 1. The importance of Arabidopsis glutathione peroxidase 8 for protecting Arabidopsis plant and E. coli cells against oxidative stress (A. Gaber; GM Crops & Food 5(1), 2014; http://dx.doi.org/10.4161/gmcr.26979) Pomen glutation peroksidaze 8 iz repnjakovca za zaščito rastline Arabidopsis thaliana in bakterije Escherichia coli pred oksidativnim stresom. Janez Novak

(slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri bo povzetek)


Naslovi odobrenih člankov po temah:


Gensko spremenjene rastline (14. marec)

 1. Production of functional human interleukin 37 using plants (N. Alqazlan, H. Diao, A. M. Jevnikar, and S. Ma; Plant Cell Rep. 38 (3), Mar. 2019; https://doi.org/10.1007/s00299-019-02377-2). Proizvodnja funkcionalnega človeškega interlevkina 37 v rastlinah. Špela Malenšek


Gensko spremenjene živali (21. marec)

 1. Myopia disease mouse models: a missense point mutation (S673G) and a protein-truncating mutation of the Zfp644 mimic human disease phenotype. (K. I. Szczerkowska et al.; Cell Biosci. 9, 2019; https://doi.org/10.1186/s13578-019-0280-4). Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni Rok Miklavčič
 2. A chicken bioreactor for efficient production of functional cytokines (Herron L.R. et al.; BMC Biotechnol. 18 (1), Dec. 2018; https://doi.org/10.1186/s12896-018-0495-1).Uporaba kokošjega bioreaktorja za učinkovito proizvodnjo funkcionalnih citokinov Blaž Lebar
 3. Influence of a growth hormone transgene on the genetic architecture of growth-related traits: A comparative analysis between transgenic and wild-type coho salmon (M. Kodama, K. A. Naish in R. H. Devlin; Evol Appl. 11(10), 2018; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231474/). Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo: primerjalna analiza transgenega srebrnega lososa in srebrnega lososa divjega tipa Nuša Kelhar


Okolje (4. april)

 1. Bioremediation of soil long-term contaminated with PAHs by algal-bacterial synergy of Chlorella sp. MM3 and Rhodococcus wratislaviensis strain 9 in slurry phase (S.R.Subashchandrabose, K. Venkateswarlu in K. Venkidusamy; Sci. Total Environ., 2019; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971835349X). Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki z sinergijo alge Chlorella sp. MM3 in seva 9 bakterije Rhodococcus wratislaviensis v suspenziji. Eva Rajh
 2. Anaerobic degradation of xenobiotic isophthalate by the fermenting bacterium Syntrophorhabdus aromaticivorans (M. Junghare, D. Spiteller in B. Schink; ISME J, 2019; https://doi.org/10.1038/s41396-019-0348-5). Anaerobna razgradnja ksenobiotika izoftalata pri fermentirajoči bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans. Elvira Boršič
 3. Biodegradation and toxicity of emerging contaminants: Isolation of an exopolysaccharide-producing Sphingomonas sp. for ionic liquids bioremediation. (M. Koutinas et al.; J. Haz. Mat. 365, Mar. 2019; https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.10.059). Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov: izolacija mikroorganizma Sphingomonas MKIV, ki proizvaja eksopolisaharide, za bioremediacijo ionskih tekočin Katja Dolenc


Terapevtski proteini in protitelesa (11. april)

 1. Constructive approach for synthesis of a functional IgG using a reconstituted cell-free protein synthesis system (S. Murakami et al; Scientific Reports 9, 2019; https://doi.org/10.1038/s41598-018-36691-8). Učinkovit pristop za sintezo funkcionalnega IgG z uporabo rekonstruiranega brezceličnega sistema za sintezo proteinov. Vida Štrancar
 2. New therapeutic approach for targeting Hippo signalling pathway (L. Dominguez-Berrocal et al; Scientific Reports 9(4771), 2019; https://www.nature.com/articles/s41598-019-41404-w). Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo. Ana Halužan Vasle
 3. Use of a design of experiments approach to optimise production of a recombinant antibody fragment in the periplasm of Escherichia coli: selection of signal peptide and optimal growth conditions (Kasli et al. AMB Expr (2019) 9:5; https://doi.org/10.1186/s13568-018-0727-8). Uporaba pristopa načrtovanja eksperimentov za optimizacijo proizvodnje rekombinantnega fragmenta protitelesa v periplazmi Escherichie coli: izbira signalnega peptida in optimalnih pogojev rasti. Nina Mavec


Diagnostiki in cepiva (18. april)

 1. A viral-vectored RSV vaccine induces long-lived humoral immunity in cotton rats (J. Grieves, Z. Yin, A. Garcia-Sastre et al.; Vaccine 36(26), 2018; https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.04.089) Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah. Nina Kobe
 2. Optimization of a multivalent peptide vaccine for nicotine addiction (D. F. Zeigler, R. Roque, C. H. Clegg; Vaccine 37(12), 2019; https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.02.003) Optimizacija večvalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost. Iza Oblak
 3. Design of a Type-1 Diabetes Vaccine Candidate Using Edible Plants Expressing a Major Autoantigen (E. Bertini et al., Front. Plant Sci. 9, 2018 https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00572) Načrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen. Katarina Petra van Midden


LMW učinkovine (25. april)

 1. Metabolic engineering of Escherichia coli for de novo biosynthesis of vitamin B12 (H. Fang et al., Nat Commun. 9(1), 2018 https://doi.org/10.1038/s41467-018-07412-6). Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12. Valentina Novak
 2. Genome-Wide Mutagenesis Links Multiple Metabolic Pathways with Actinorhodin Production in Streptomyces coelicolor (Z. Xu et al, Appl. Environ. Microbiol. 85(7), 2019, https://doi.org/10.1128/AEM.03005-18). Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor. David Titovšek
 3. Cost-effective production of recombinant peptides in Escherichia coli (A. Gaglione et al, N. Biotechnol. 51, 2019, https://doi.org/10.1016/j.nbt.2019.02.004.) Stroškovno učinkovita proizvodnja rekombinantnih peptidov v Escherichia coli Bor Klančnik


Male molekule in polimeri (9. maj)

 1. Metabolic engineering of the thermophilic filamentous fungus Myceliophthora thermophila to produce fumaric acid (S. Gu et al.; Biotechnology for Biofuels, 11(1), 2019; https://doi.org/10.1186/s13068-018-1319-1)Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kislinePrimož Bembič
 2. Eco-friendly Grafting of Chitosan as a Biopolymer onto Wool Fabrics Using Horseradish Peroxidase (L. Xu, N. Zhang; Fibers and Polymers 20(2), 2019; https://doi.org/10.1007/s12221-019-8546-3).Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena Karin Dobravc Škof


Pretvorba biomase in bioenergenti (16. maj)

 1. Potential of sustainable bioenergy production from Synechocystis sp. cultivated in wastewater at large scale – A low cost biorefinery approach (V. Ashokkumar, W.-H. Shen, C. Ngamcharussrivichai, E. Agila in F. N. Ani; Energy Conversion and Management 186, 2019; https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.02.056) Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije Maksimiljan Adamek
 2. Life-cycle assessment of biofuel production from microalgae via various bioenergy conversion systems (C.-H. Sun et al.; Energy 171, 2019; https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.01.074) Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije Aljoša Marinko
 3. n-Butanol and ethanol production from cellulose by Clostridium cellulovorans overexpressing heterologous aldehyde/alcohol dehydrogenases (T. Bao, J. Zhao, J. Li, X. Liu in S.-T. Yang; Bioresource Technology 285, 2019; https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121316) Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz Jošt Hočevar


Novi pristopi v molekularni biotehnologiji (23. maj)

 1. Transgenic rhesus monkeys carrying the human MCPH1 gene copies show human-like neoteny of brain development (Shi L, Luo X, Jiang J, Hu T, et al. National Science Review, nwz043, https://doi.org/10.1093/nsr/nwz043)V transgenskih opicah rhesus, ki so prenašalke vstavljenega človeškega gena MCPH1, je opazen podoben razvoj možganov, kot pri človeku Katja Kunčič
 2. Dynamic DNA material with emergent locomotion behavior powered by artificial metabolism (Hamada in sod., Sci. Robotics, 2019; https://doi.org/10.1126/scirobotics.aaw3512) Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije Peter Pečan
 3. Role of contacts in long-range protein conductance (B. Zhang et al.; PNAS 119 (13), 2019) https://www.pnas.org/content/116/13/5886) Vloga stikov pri proteinski prevodnosti na velike razdalnje Jaka Kos


Rezervni termin (30. maj)

 1. krCRISPR: an easy and efficient strategy for generating conditional knockout of essential genes in cells (B. Wang et al., JBE 13:35, 2019; https://doi.org/10.1186/s13036-019-0150-y) krCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov Mia Žganjar
 2. Engineering Protein-Secreting Plasma Cells by Homology-Directed Repair in Primary Human B Cells (Hung et al., Mol Ther. 7;26(2):456-467. https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2017.11.012.). Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije. Nives Ražnjević
 3. Ana Müller


Nazaj na predmet Molekularna_biotehnologija.

Personal tools