Molekularnobiološki slovar

From Wiki FKKT

Revision as of 14:19, 1 September 2015 by MDolinar (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Tu zbiram izraze, ki se ne pojavljajo v biokemijskem terminološkem slovarju, pa sem nanje naletel pri pedagoškem ali raziskovalnem delu. Ti prevodi niso recenzirani in so bolj predlogi za prevode, v skrajni sili in dvomu pa boljše kot nič :)

Če česa ne znate prevesti ali pravilno zapisati, najprej preverite, ali je izraz vključen v Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (PDF). Če ni, poglejte še v Slovenski medicinski slovar, Mikrobiološki slovar Slovenskega mikrobiološkega društva in v druge recenzirane slovarje. Na koncu pa je tu šele tale slovar in Sinteznobiološki terminološki slovar (v nastajanju).

Kjer se mi je zdelo pomembno, sem dopisal, kje določen izraz uporabljajo v obliki, ki je predstavljena tu. Pri tem pomeni: BF Biotehniška fakulteta UL, FFA Fakulteta za farmacijo UL, FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, FTS Farmacevtski terminološki slovar, IJS Institut Jožef Stefan, KI Kemijski inštitut, SMS Slovenski medicinski slovar, UM Univerza v Mariboru, UP Univerza na Primorskem... Samo izjemoma sem navedel tudi izraze, ki so že vključeni v biokemijski terminološki slovar, kar sem označil z BS.


Contents

A

amplicon - amplikon [BS; pomnožek uporabljajo občasno na BF, MF]

B

C

CAS, Cas -- glej CRISPR associated
chromatid - kromatida [kljub splošnemu pravilu o tem, da so slovenjene tujke moškega spola, je izraz 'kromatida' tako uveljavljen, da tega ni mogoče spremeniti]
clustered regularly interspaced short palindromic repeats - gruče enakomerno prekinjenih kratkih palindromnih ponovitev
CRISPR -- glej clustered regularly interspaced ...
CRISPR-associated - s ponovitvami CRISPR povezani (geni, proteini)
CRISPR ribonucleoprotein - ribonukleoprotein CRISPR
crRNA - CRISPR RNA
crRNP -- glej CRISPR ribonucleoprotein

D

DMEM -- glej Dulbecco's ...
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - Dulbeccovo spremenjeno Eaglovo gojišče [uporabljajo se tudi prevodi Eaglovo gojišče, prilagojeno po Dulbeccu; Eaglovo gojišče po Dulbeccu (BF); po Dulbeccu spremenjeno Eaglovo gojišče (FFA), Eaglovo minimalno esencialno gojišče, modificirano po Dulbeccu (BF) - 'po Dulbeccu' imam za arhaično, zato teh različic ne priporočam]

E

EI-HRMS -- glej electron impact high resolution mass spectrometry
electron impact high resolution mass spectrometry - visokoločljivostna masna spektrometrija s trkom elektronov [gre za ionizacijo, ki temelji na trku elektronov, a izraza 'ionizacija' v izvirniku ni, zato ga ni niti v prevodu]
extreme quantitative trait locus analysis - ekstremno kartiranje lokusov kvantitativnih lastnosti [primerjaj tudi 'quatitative trait locus'] [uporabljajo na IJS]

F

fractionation - frakcioniranje [izraz frakcionacija se uporablja v geologiji in biologiji, predvsem v povezavi z izotopi, ponekod pa tudi za celično frakcioniranje (KI, IJS), za frakcioniranje celic pa je primernejši izraz frakcioniranje, ki ga navaja tudi SSKJ in je široko v uporabi, npr. FKKT, ZTM (frakcioniranje plazme), FFA]

G

genome-wide association studies (GWAS) - asociacijske študije na celotnem genomu (uporabljajo na UM, BF in UP; enako pogosto zaenkrat uporabljajo tudi izraz 'asociacijske študije celotnega genoma' in to na UM, BF in FFA)
GWAS -- glej genome-wide association studies

H

I

J

K

L

lipid droplet - lipidna kaplja [tudi v uporabi 'lipidna kapljica']

M

N

Neubauer chamber - Neubauerjevo števno stekelce [komora po Neubauerju (BF)]
neurotransmitter - živčni prenašalec, nevrotransmiter (FTS; nevrotransmitor - SMS)
Nile red - nilsko rdeče [SSKJ za sorodno oblikovan izraz 'Kongo red' uporablja 'rdečilo kongo' in 'kongo rdečilo'; izraz rdečilo je verjetno smiseln, za druga osnovna barvila pa modrilo, zelenilo, rumenilo, črnilo,... vendar se pojavi težava pri barvilih npr. oranžne ali vijolične barve kot sta akridin oranžno in krezil vijolično - ko pa tu dopustimo za barvilo pridevniški izraz, ni razloga, da ga ne bi tudi pri osnovnih barvilih]
nourseothricin - nurseotricin [antibiotik, ki nosi ime bakterije Streptomyces noursei, ta pa se imenuje po lastniku kmetije, kjer so bakterijo odkrili. Ime mu je bilo William Nourse. Podobno, kot smo poslovenili izraz pasterizacija po mikrobiologu Pasteurju, tu lahko 'o' spustimo.]

O

oleaginous (microorganisms) - oleogeni (mikroorganizmi)
osmotic - osmozni [tudi 'osmotski', a ne priporočam, ker mislim, da je ta izraz slovenjen iz pridevniške oblike v angleščini ('osmotic'), ne iz osnove 'osmoza']

P

PAM -- glej protospacer adjacent motif
protospacer - protovmesnik (pri sistemu CRISPR/Cas)
protospacer adjacent motif - protovmesniku bližnji motiv

Q

QTL -- glej quantitative trait locus
quantitative trait locus - lokus kvantitativne lastnosti (usklajeno med BF in IJS avgusta 2015)

R

S

scFv -- glej single-chain variable fragment
SGA -- glej synthetic genetic array
segregant - segregant [m. sp.; pogosta je raba ženske oblike ('segreganta'), a splošno pravilo pri slovenjenju tujk je, da uporabimo m. sp. V biokemijskem slovarju je navedena izjema pri podobnem izrazu 'mutant', kjer je izraz 'mutanta' dovoljen za opis fenotipa, ne pa za organizem z mutacijo.]
single-chain variable fragment - enoverižni variabilni fragment (protitelesa)
synthetic genetic array - sintetični genski nabor (uporabljajo na IJS)

T

tracrRNA -- glej trans-activating crRNA
trans-activating crRNA - trans-aktivirajoča crRNA (CRISPR RNA) [nisem prepričan, da je vezaj v slovenščini res nujen]
transformant - transformant [zelo razširjena je uporaba izraza 'transformanta', a splošno pravilo je, da so poslovenjene tujke moškega spola, tako kot npr. 'mutant' ali 'hepatocit' (še leta 1999 je v časopisu Delo bilo zapisano 'hepatocita')]
tyrosin kinase receptor - tirozinkinazni receptor [Medicinski slovar; pogosto še vedno uporabljajo izraz 'tirozin kinazni receptor']

U

V

Z

X

X-QTL (analysis) -- glej extreme quantitative trait locus (analysis)

Y

YNB -- glej yeast nitrogen base
yeast nitrogen base - osnovno dušikovo gojišče za kvasovke [ne 'dušikova baza za kvasovke'; našel sem tudi prevoda 'kvasna dušikova osnova' (BF), 'kvasna dušična baza' (BF) in 'osnovno gojišče za kvasovke z dušikom' (BF/FKKT)]

Personal tools