Zgodovina študija biokemije

From Wiki FKKT

Revision as of 09:40, 12 August 2009 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Študijski program Biokemija je v Sloveniji na dodiplomski stopnji sicer dokaj nov, saj smo ga začeli izvajati šele leta 1998. Biokemija pa je bila del drugih študijev že dolgo pred tem.

Prva predavanja iz biokemije na Univerzi v Ljubljani so potekala na Medicinski fakulteti, kjer je predaval prof. Dušan Stucin, za njim pa profesorja Igor Belič in Miloš Pavlič. Na Biotehniški fakulteti je predmet Biokemija prvi predaval prof. Drago Lebez (po njegovi upokojitvi leta ~1985 Peter Maček), na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo pa v okviru študija Kemije prof. Riko Repič, ki je pred tem delal v podjetju Lek. Drago Lebez je kot absolvent biologije začel raziskovalno delati na Inštitutu za patološko fiziologijo MF leta 1947, leta 1956 pa se je zaposlil na Institutu "Jožef Stefan", kjer je vodil takratni Odsek za radiobiologijo (kasneje se je preimenoval v Odsek za biokemijo).

Na podiplomski stopnji se je študij biokemije začel sorazmerno kmalu, sredi sedemdestih let prejšnjega stoletja. Leta 1972, ob oživitvi dela Biokemijske sekcije Slovenskega kemijskega društva (ki je leta 1983 prerasla v Slovensko biokemijsko društvo), je bila ena od pomembnih nalog sekcije organizacija interfakultetnega študija biokemije. Razen Fakultete za naravoslovje in tehnologijo (iz katere je izšla naša fakulteta), Medicinske in Biotehniške fakultete, so pri izvedbi študija sodelovali tudi raziskovalci z Instituta "Jožef Stefan". Sicer je bila biokemija kot predmet Izbrana poglavja iz biokemije, ki jih je predaval prof. Repič, vključena že v prvi magistrski program Kemija leta 1962. Nadaljevanje prvega študija biokemije na magistrski stopnji je sedanji program Biomedicina, ki ga koordinira Medicinska fakulteta, še danes pa ima ob mnogih drugih tudi usmeritev Biokemija in molekularna biologija.

Prvi biokemijski laboratorij naše fakultete je bil na stari Realki na Vegovi, kabinet pa je imel prof. Repič na Aškerčevi. Iz arhiva Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je razvidno, da je prof. Repič bil zaposlen kot učitelj med leti 1964 in 1978. Njegova asistentka je bila Ana Avsec Srnec (umrla 2008); za njo je kot asistentka prišla na Katedro za biokemijo Metka Renko (nato od leta 1990 profesorica za področje biokemije). V arhivu je kot zaposleni predavatelj biokemije v letu 1947 naveden Boris Krajnc, drugih podatkov o tem pa ni. Vito Turk se je kot predavatelj biokemije zaposlil leta 1978 (po njegovi navedbi naj bi predaval od leta 1977), leta 1996 pa je postal direktor Inštituta "Jožef Stefan", zato je moral profesorsko mesto na FKKT zapustiti. Nadomestil ga je prof. Franc Gubenšek, ki je nato poučeval do svoje upokojitve leta 2004. V času, ko je biokemijo predaval prof. Turk, je bila tehničarka Slavka Turk. Po njeni upokojitvi najprej par let nismo imeli tehnika, nato pa se je pri nas zaposlil Matjaž Malavašič. Z letom 2001 se je zaposlila kot učiteljica za področje biokemije Brigita Lenarčič, ki je bila pred tem asistentka. Kot asistent se je leta 2003 zaposlil Marko Dolinar, ki je istega leta postal docent, učiteljsko mesto pa je zasedel leta 2009. Asistentki Nika Lovšin in Petra Prijatelj sta bili na katedri že kot podiplomski študentki - stažistki. Kasneje se je Katedri pridružila asistentka Vera Župunski, leta 2007 Miha Pavšič, 2009 pa Marko Novinec in Marina Klemenčič.

Zagovor prve diplome na dodiplomskem programu Biokemija je bil 6. septembra 2002, prva naša diplomantka pa je doktorirala 24. septembra 2007. Z letom 2009/10 začenjamo s prenovljenim bolonjskim programom. Po novem programu bodo študirali vpisani v 1. letnik študija na 1. in 3. stopnji, na 2. stopnji pa se prenovljeni program začne z letom 2012/13.


Viri:
prof. M. Renko, prof. V. Turk, arhiv predavateljev FKKT, spomini prof. A.O. Župančiča (MF).

Personal tools