Diplomsko delo

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Izvedba diplomske naloge)
(Prijava na zagovor in izvedba zagovorov diplomskih del)
Line 65: Line 65:
'Evidenčni rok' pri razpisanih zagovorih diplomskih del pomeni, da gre za okvirni rok. V resnici bodo zagovori izvedeni v istem tednu, ko je bil rok razpisan, a na različne dni in ob različnih urah, kakor se boste glede tega dogovorili z mentorjem in članom komisije. Zagovori morajo biti v prostorih FKKT UL, ni pa nujno, da so v sobi za zagovore v 1. nadstropju. Prostor zagovora bo določil študentski referat, ko boste prinesli podpisano prijavnico in vse potrebne priloge (razloženo v nadaljevanju).
'Evidenčni rok' pri razpisanih zagovorih diplomskih del pomeni, da gre za okvirni rok. V resnici bodo zagovori izvedeni v istem tednu, ko je bil rok razpisan, a na različne dni in ob različnih urah, kakor se boste glede tega dogovorili z mentorjem in članom komisije. Zagovori morajo biti v prostorih FKKT UL, ni pa nujno, da so v sobi za zagovore v 1. nadstropju. Prostor zagovora bo določil študentski referat, ko boste prinesli podpisano prijavnico in vse potrebne priloge (razloženo v nadaljevanju).
-
Za zagovor diplomskega dela se prijavite na enega od evidenčnih rokov v sistemu VIS najkasneje 7 dni pred ''evidenčnim'' rokom. Ob prijavi se bo generirala prijavnica, ki jo boste izpolnili z manjkajočimi podatki. Na prijavnico tudi vpišete dokončni naslov, ki se bo potem pojavil v zapisniku zagovora in v diplomskem dokumentu.  
+
Za zagovor diplomskega dela se prijavite na enega od evidenčnih rokov v sistemu VIS najkasneje 14 dni pred ''evidenčnim'' rokom. Ob prijavi se bo generirala prijavnica, ki jo boste izpolnili z manjkajočimi podatki. Na prijavnico tudi vpišete dokončni naslov, ki se bo potem pojavil v zapisniku zagovora in v diplomskem dokumentu.  
Pridobiti morate podpisa mentorja in člana in vsi trije se morate uskladiti glede termina zagovora. Izpolnjeno in podpisano prijavnico oddajte v študentskem referatu najkasneje 7 dni ''pred zagovorom'' (navedenem v prijavnici), skupaj z vezano diplomsko nalogo in rojstnim listom. Pred tem tudi že pošljite elektronsko verzijo dela v formatu PDF na naslov zdenka.modic@fkkt.uni-lj.si, v sporočilu pa napišete tudi končni naslov naloge.  
Pridobiti morate podpisa mentorja in člana in vsi trije se morate uskladiti glede termina zagovora. Izpolnjeno in podpisano prijavnico oddajte v študentskem referatu najkasneje 7 dni ''pred zagovorom'' (navedenem v prijavnici), skupaj z vezano diplomsko nalogo in rojstnim listom. Pred tem tudi že pošljite elektronsko verzijo dela v formatu PDF na naslov zdenka.modic@fkkt.uni-lj.si, v sporočilu pa napišete tudi končni naslov naloge.  
Line 73: Line 73:
Kandidat na zagovoru v približno 10 minutah predstavi diplomsko delo, temu pa sledi razprava, v kateri člana komisije postavljata vprašanja, študent pa odgovarja kratko, a celovito. Celoten zagovor diplome 1. stopnje običajno traja 25 minut.
Kandidat na zagovoru v približno 10 minutah predstavi diplomsko delo, temu pa sledi razprava, v kateri člana komisije postavljata vprašanja, študent pa odgovarja kratko, a celovito. Celoten zagovor diplome 1. stopnje običajno traja 25 minut.
-
Po zagovoru člani komisije podajo oceno, ki jo navedejo v zapisniku. Na osnovi zapisnika, ki ga podpišejo vsi člani komisije za zagovor, referat vpiše oceno v sistem VIS.
+
Po zagovoru člani komisije podajo oceno, ki jo navedejo v zapisniku. Na osnovi zapisnika, ki ga podpišejo vsi člani komisije za zagovor, referat vpiše oceno v sistem VIS. Potrdilo o opravljenem študiju dobite po pošti na dom.
== Dokončanje študija ==
== Dokončanje študija ==

Revision as of 13:39, 5 June 2017

(dopolnjeno 5. junija 2017)

Na tej strani so zapisana pravila in priporočila glede diplomskih del študentov Biokemije na 1. stopnji študija.

Ker so se pravila glede diplomskih del na FKKT UL spremenila s študijskim letom 2016/17, je pomembno, da ne uporabljate starih formularjev ali se sklicujete na pravilnik, ki ne velja več.

Na tej strani je (zaenkrat poskusno - še ni končna verzija!) strnjena priporočila in odgovori na vprašanja, ki se pogosto pojavljajo v zvezi z diplomskimi nalogami na 1. stopnji študija biokemije na naši fakulteti.

Pravila o izboru, prijavi, pripravi in zagovoru diplomskega dela so določena na ravni fakultete in veljajo za študente vseh študijskih programov na naši fakulteti - določa jih Pravilnik o diplomskem delu prvostopenjskih študijev na FKKT UL, ki velja od novembra 2016.

Diplomsko delo obsega 15 KT, kar ustreza pribl. 450 uram dela, delo pa je s študijskim programom uvrščeno v 6. semester. Diplomsko delo vključuje eksperimentalno delo, iskanje in študij virov, pisanje in zagovor naloge.


Contents

Izbor področja in mentorja

Prodekan za študij na 1. in 2. stopnji vsako leto do 15. maja objavi, koliko diplomantov bo v naslednjem študijskem letu lahko opravilo diplomsko nalogo na katerem področju oz. katedri. Pri tem upošteva število potencialnih mentorjev (in verjetno tudi velikost posamezne generacije študentov). Kdo je lahko mentor, je v pravilniku opisano v 11. členu. Mentor ima lahko največ 3 diplomante, lahko pa se odloči tudi za manj kot tri, če ne more zagotoviti kvalitetne izvedbe naloge (na primer na Katedri za biokemijo smo se odločili, da bo vsak mentor imel največ 2 diplomanta).

Ob vpisu v 3. letnik študentje navedete v anketi v sistemu VIS samo področje, s katerega želite opravljati diplomsko nalogo. V praksi to pomeni, da navedete ime katedre, kar je za študente Biokemije praviloma Katedra za biokemijo. To katedro navedete tudi, če želite nalogo opraviti pri pri profesorjih, ki niso redno zaposleni na FKKT, pa raziskujejo na širšem področju biokemije in molekularne biologije in izpolnjujejo pogoje za mentorja na FKKT. Če vas zanimajo teme, ki jih pokrivajo druge katedre, vpišete ustrezno drugo področje, ne glede na to, da študirate biokemijo.

Glede na pravilnik bi v primeru, da je zanimanje za neko področje preveliko glede na prosta mesta za diplomante, sledil sestanek študentov in potencialnih mentorjev. Na tem sestanku poskusijo najti nove teme, tudi s sorodnih ali interdisciplinarnih področij. Za biokemike tako urejanje ni potrebno, saj boste večinoma prijavili isto področje, pričakovano število prostih mest pa bo usklajeno s številom študentov.

Za študente Biokemije bomo v septembru pozvali vse potencialne mentorje, da sporočijo število mest, ki jih razpisujejo, in navedejo podpodročje oziroma na kratko opišejo temo, na kateri bi delali diplomanti. Zbrane podatke bomo nato posredovali študentom v obliki ankete, s katero bomo ugotovili, kakšno je zanimanje študentov za teme točno določenih mentorjev (to sicer ni napisano v Pravilniku, a je racionalen način, kako izvesti razpored študentov po mentorjih). Na seznam napišete dva mentorja, enega kot prvo in enega kot rezervno izbiro. Če je zanimanje za delo pri določenem mentorju večje kot so možnosti za izvedbo, poteče izbor na osnovi povprečne ocene (P) vseh opravljenih izpitov, pri čemer lahko mentor po lastnem izboru enemu od kandidatov pripiše 0,1 P ocene, še enemu pa 0,05 P ocene. Formula za izračun je P*0,9 + pribitek mentorja. Možno je, da ne boste dobili mesta niti pri mentorju, ki je bil vaša prva, niti pri mentorju, ki je bil vaša druga izbira. V tem primeru skrbnik pregleda, kje so še prosta mesta in po posvetu s študenti opravi razpored. Prednost imajo študentje z višjo oceno 0,9 P + pribitek mentorja. Razporejanje po katedrah mora biti zaključeno do 30. oktobra, sezname po mentorjih pa je treba oddati do 20. novembra. Sezname pripravi predstojnik katedre. Ker je treba formularje tudi podpisati, je pri tem nujno, da sodelujete tudi študentje. Izbor mentorjev je zaključen, ko sezname podpiše prodekan, kar mora narediti do 30. novembra.

Mentorji so lahko univerzitetni sodelavci UL FKKT, ki imajo vsaj naziv docenta (tudi če opravljajo samo vaje). Za tiste, ki niso zaposleni na FKKT, je pogoj še, da so izvajalci pri kakšnem našem predmetu na 1. ali 2. stopnji študija. Za pripravo naloge boste imeli mentorja, somentorja pa samo, če boste delo opravili na izmenjavi v tujini. Delovni mentor je vloga, ki sicer pogosto obstaja, ni pa definirana v pravilniku. Pri tistih, ki boste nalogo pripravili zunaj UL FKKT, bo formalno to najpogosteje 'skrbnik', na UL FKKT pa bo to lahko kakšen asistent ali mladi raziskovalec. Ta bo spremljal vaše laboratorijsko delo in vam svetoval pri praktičnih vprašanjih.

Če boste eksperimentalni del diplomske naloge opravili pri mentorju, ki ni zaposlen na FKKT UL, vam mora to dovoliti predstojnik katedre, ki pokriva področje (v praksi: Katedre za biokemijo). V tem primeru je postopek bolj zapleten in ga določa 14. člen pravilnika. Tam je tudi razloženo, kako je z opravljanjem diplomskega dela v tujini. Z delom zunaj FKKT UL ne smete začeti, dokler ni podpisana pogodba, ki formalno ureja vaše delo zunaj fakultete.

Prijava teme in določitev diplomske komisije

Najkasneje na začetku poletnega semestra mentor ob sodelovanju študenta določi temo diplomske naloge in predlaga možnega člana komisije, ki ga je treba prej prositi za soglasje. Član komisije (21. člen) je lahko samo nekdo z veljavnim učiteljskim nazivom na UL, ni pa treba, da je s FKKT. Formalno člana predlaga predstojnik katedre v soglasju z mentorjem, nato pa skrbnik programa predlaga celotno komisijo prodekanu. V praksi člana predlaga mentor, skrbnik pa bo predlog zelo verjetno upošteval in ga posredoval prodekanu, kar je urejeno že s formularjem za prijavo teme. Članov komisije je lahko tudi več, vendar to kasneje lahko oteži iskanje primernega termina za zagovor in podaljša čas, potreben za pregled dela in vnos korektur. Na programu Biokemija je praksa, da je vsaj eden od članov diplomske komisije z Katedre za biokemijo. S tem zagotavljamo podobne standarde zagovora in zahtevano podobno osnovno znanje ter strokovno izrazoslovje s področja biokemije in molekularne biologije.

Naslov teme (ni treba, da je to končni naslov naloge), ime mentorja in člana komisije vpišete v formular, ki ga najdete v informacijskem sistemu in je videti takole. Formular izpolnite, natisnete in ga podpišete, nato pa poskrbite še za podpisa mentorja in člana komisije. Rok za oddajo obrazca v študentski referat je 1. marec. Skrbnik bo nato pregledal teme in sestavo komisij, podpisal formularje in jih vrnil v referat, od koder jih bodo posredovali prodekanu, ki je pristojen za potrditev tem. Če je po mnenju mentorja potreben še tretji član komisije, tega predlagajte na istem formularju tako, da ga dodatnega člana dopišete, saj ga v osnovi formular ne predvideva. Kasnejše dodajanje članov komisije je možno le z utemeljeno prošnjo prodekanu, ki jo podpišejo študent, mentor in skrbnik.

Tema diplomske naloge velja samo 10 mesecev. S tem dobijo mentorji možnost, da poskuse, ki jih je treba zaradi narave projekta ali drugih rokov opraviti v razumnem času, dodeli nekomu drugemu. V skrajnem roku 10 mesecev morate mentorju oddati napisano diplomsko nalogo v pregled. Prodekan vam lahko veljavnost teme podaljša za največ en mesec, če za to obstaja utemeljen razlog. Če vam tema zapade, morate zaprositi za novo. Mentor se lahko odloči, da bo razpisal enako temo, ni pa nujno, da jo bo.

Izvedba diplomske naloge

Diplomsko delo opravite v 6. semestru pod vodstvom izbranega mentorja. Ni mišljeno, da bi delo nadaljevali v izpitnem obdobju in po njem.

Pri načrtovanju aktivnosti ne tempirajte vsega na zadnje teoretično možne roke. V tako obsežnem delu, kot je diplomsko, in ko je v postopke vključenih veliko ljudi, zamude niso nobena redkost. Če za zagovor zamudite zadnji rok, boste lahko zagovarjali nalogo šele v naslednjem izpitnem obdobju!

Pri pisanju diplomskega dela (disertacija) naj bi se držali objavljenih navodil. Navodila niso absolutno zavezujoča. Nujno je upoštevanje strukture uvodnih strani (1. odsek). Za diplome, pripravljene na področju biokemije, se držimo naslednjih posebnih določil, ki v splošnem delu in v delu, ki se nanaša na 'odsek 1'. Za biokemijske diplome veljajo naslednja posebna pravila:

- Uporabljate lahko tudi drugačno pisavo kot je navedena v navodilih, a se izogibajte izumetničenim tipom pisave.
- Uporabljate lahko tudi drugačne robove od tistih, navedenih v navodilih (a se od njih ne odmikajte pretirano).
- Uporabljate lahko poljuben način citiranja virov, vendar mora biti način enak skozi celotno nalogo.
- Slikovno gradivo je lahko prevzeto iz virov ob navedbi vira in prilagojeno najmanj tako, da so vse oznake na sliki prevedene v slovenski jezik.
- Oblika odstavka je lahko z zamaknjeno prvo vrstico in brez presledka med ostavki ALI brez zamika prve vrstice in s presledkom med odstavki.
- Razpored poglavij je: Uvod, Namen dela in hipoteze, Materiali in metode, Rezultati, Razprava, Zaključek. Če je bolj smiselno, lahko združite poglavji Rezultati in Razprava (Rezultati in razprava).

Najbolje je, da si ogledate nekaj primerov diplom s področja biokemije iz preteklih let; najdete jih v knjižnici.

Obseg disertacije je stvar dogovora med študentom in mentorjem. Za diplome 1. stopnje s področja biokemije svetujemo, da po obsegu ne presežete bistveno 50.000 znakov (vključno s presledki), kar pomeni 30 - 35 strani. Uvod, ki predstavlja v glavnem pregled literature, naj ne presega tretjine celotne naloge. Povzetek ne sme biti daljši od ene strani, večinoma pa obsega 200 – 300 besed. Enako dolg mora biti povzetek v angleškem jeziku. Če ste delo opravili v tujini, je diplomsko delo lahko napisano v angleškem jeziku, a z razširjenim povzetkom v slovenščini (3 – 5 strani).

Pri pisanju si lahko pomagate s kontrolnim seznamom.

Nalogo napišete samostojno in jo najprej daste v pregled skrbniku oz. delovnemu mentorju, če ga je mentor določil za pomoč pri vsakodnevnem laboratorijskem delu. Predlagamo, da skrbniku nalogo oddate v pregled vsaj 4-5 tednov pred predvidenim zagovorom. Verjetno vam bo skrbnik dal kakšne napotke za izboljšavo naloge.

Morebitno izboljšano verzijo oddajte mentorju (to je v pravilniku 'predložitev dela'; 17. člen). Ta verzija je tista, ki jo bo mentor ocenil in bo pomembno prispevala h končni oceni pri predmetu Diplomsko delo. Glede časa, ki ga bo mentor rabil za pregled, se z mentorjem vnaprej dogovorite. Prav tako je smiselno, da članu komisije vnaprej sporočite, kdaj predvidoma bo dobil delo v pregled. Upoštevajte, da bo predvsem v jesenskem obdobju obremenitev učiteljev z ocenjevanjem izpitov in dodatno še s pregledovanjem diplomskih nalog zelo velika. Zagotavljanje jezikovne in oblikovne korektnosti je naloga študenta, ne članov komisije.

Po upoštevanju mentorjevih pripomb (mentor se mora z novo verzijo strinjati) popravljeno nalogo oddate članu komisije (v pravilniku 'oddaja naloge' oz. 'dostava v pregled komisiji'; 18. člen). Smiselno bi bilo, da to storite vsaj dva tedna pred predvidenim zagovorom. Član komisije lahko predlaga dodatne popravke, ni pa nujno, da jih. Končno verzijo oddate v vezani obliki (s trdimi platnicami) v referatu najkasneje 7 dni pred zagovorom, v času uradnih ur. Vezani verziji priložite izpolnjeno in podpisano prijavnico - natisnete jo iz informacijskega sistema -, tudi s podpisom mentorja in člana komisije. Referat bo na osnovi prijavnice v VIS vnesel dokončni rok zagovora. Mentorju in članu komisije oddajte vezane izvode (če se tako dogovorite, lahko s špiralo ali letvico) 5 dni pred zagovorom.

Prijava na zagovor in izvedba zagovorov diplomskih del

Diplomsko delo lahko zagovarjate šele po tem, ko ste opravili vse druge študijske obveznosti. Z dnem zagovora vam preneha tudi status študenta. Zagovori diplomskih del potekajo v izpitnih obdobjih. Skrbnik programa bo razpisal en evidenčni rok v zimskem semestru, enega v spomladanskem in dva v jesenskem obdobju. V praksi to pomeni, da bo najverjetneje spomladanski rok proti koncu izpitnega obdobja, jesenska pa en v začetku in en proti koncu izpitnega obdobja. Preverite v sistemu VIS, kako so razpisani roki.

Diplomantom priporočamo, da se dovolj vnaprej dogovorite z mentorjem in članom komisije glede predvidenega roka za zagovor. September je znan kot mesec konferenc in lahko se zgodi, da vaš mentor ali član komisije dalj časa ne bosta dostopna za pregled dela in zagovor.

'Evidenčni rok' pri razpisanih zagovorih diplomskih del pomeni, da gre za okvirni rok. V resnici bodo zagovori izvedeni v istem tednu, ko je bil rok razpisan, a na različne dni in ob različnih urah, kakor se boste glede tega dogovorili z mentorjem in članom komisije. Zagovori morajo biti v prostorih FKKT UL, ni pa nujno, da so v sobi za zagovore v 1. nadstropju. Prostor zagovora bo določil študentski referat, ko boste prinesli podpisano prijavnico in vse potrebne priloge (razloženo v nadaljevanju).

Za zagovor diplomskega dela se prijavite na enega od evidenčnih rokov v sistemu VIS najkasneje 14 dni pred evidenčnim rokom. Ob prijavi se bo generirala prijavnica, ki jo boste izpolnili z manjkajočimi podatki. Na prijavnico tudi vpišete dokončni naslov, ki se bo potem pojavil v zapisniku zagovora in v diplomskem dokumentu.

Pridobiti morate podpisa mentorja in člana in vsi trije se morate uskladiti glede termina zagovora. Izpolnjeno in podpisano prijavnico oddajte v študentskem referatu najkasneje 7 dni pred zagovorom (navedenem v prijavnici), skupaj z vezano diplomsko nalogo in rojstnim listom. Pred tem tudi že pošljite elektronsko verzijo dela v formatu PDF na naslov zdenka.modic@fkkt.uni-lj.si, v sporočilu pa napišete tudi končni naslov naloge.

Zagovori so javni in lahko nanj povabite kolege, prijatelje in svojce, če želite. Upoštevajte prostorske možnosti.

Kandidat na zagovoru v približno 10 minutah predstavi diplomsko delo, temu pa sledi razprava, v kateri člana komisije postavljata vprašanja, študent pa odgovarja kratko, a celovito. Celoten zagovor diplome 1. stopnje običajno traja 25 minut.

Po zagovoru člani komisije podajo oceno, ki jo navedejo v zapisniku. Na osnovi zapisnika, ki ga podpišejo vsi člani komisije za zagovor, referat vpiše oceno v sistem VIS. Potrdilo o opravljenem študiju dobite po pošti na dom.

Dokončanje študija

Referat bo po tem, ko dobi podpisan zapisnik, izdal potrdilo o dokončanju študija, ki ga boste prejeli po pošti na domači naslov.

Izjemni primeri

Če se izkaže, da je sodelovanje med diplomantom in mentorjem nemogoče, lahko prodekan dovoli zamenjavo mentorja v obdobju, ko že opravljate diplomsko nalogo. Taka zamenjava je mogoče samo enkrat. (9. člen)

Če je zaradi s študijem povezanih razlogov ali zaradi zdravstvenih razlogov nemogoče, da bi zagovor izvedli v razpisanih rokih, se s prošnjo obrnite na skrbnika študijskega programa. Načeloma je možno razpisati dodatne (izredne) izpitne roke, če so za to izpolnjeni vsi ostali pogoji iz pravilnika.

Personal tools