Ponavljajoča se zaporedja v genomu: Revision history

From Wiki FKKT
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 October 2014

8 May 2014

20 April 2014

  • curprev 17:3317:33, 20 April 2014Eva Vidak talk contribs 13,076 bytes +13,076 New page: =='''Uvod'''== Že v 80. letih prejšnjega stoletja so znanstveniki ugotovili, da DNA ni sestavljen le iz kodirajočih sekvenc, ampak da vsebuje tudi ponavljajoča se zaporedja. Takšna z...