MBT seminarji 2017

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 90: Line 90:
-
'''Novi pristopi v molekularni biotehnologiji''' (6. junij)<br>
+
'''Novi pristopi v molekularni biotehnologiji''' (7. junij)<br>
# Matjaž Ivanuša
# Matjaž Ivanuša
# Danijela Jošić
# Danijela Jošić

Revision as of 14:24, 15 May 2017

Seznam seminarjev iz Molekularne biotehnologije v študijskem letu 2016/17

Na tej strani je seznam odobrenih člankov za seminar ter povezave do člankov in do povzetkov, ki jih morate objaviti najkasneje do ponedeljka do polnoči v tednu, ko imate seminar (v sredo). Angleški naslov prevedite tudi v slovenščino - to bo naslov povzetka, ki ga objavite na posebni strani, tako kot so to naredili kolegi pred vami (oz. predlani).

Način vnosa:

 1. The importance of Arabidopsis glutathione peroxidase 8 for protecting Arabidopsis plant and E. coli cells against oxidative stress (A. Gaber; GM Crops & Food 5(1), 2014; http://dx.doi.org/10.4161/gmcr.26979) Pomen glutation peroksidaze 8 iz repnjakovca za zaščito rastline Arabidopsis thaliana in bakterije Escherichia coli pred oksidativnim stresom. Janez Novak, 15. marca 2017

(slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri bo povzetek)


Naslovi odobrenih člankov po temah:


Gensko spremenjene rastline (8. marec)

 1. Synthesis of bacteriophage lytic proteins against Streptococcus pneumoniae in the chloroplast of Chlamydomonas reinhardtii (L. Stoffels et al; Plant Biotechnol. J., 2017; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12703/epdf) Sinteza bakteriofagnih litičnih proteinov proti Streptococcus pneumoniae v kloroplastih alge Chlamydomonas reinhardtii. Eva Vidak, 8. marec 2017
 2. Bioengineering of the Plant Culture of Capsicum frutescens with Vanillin Synthase Gene for the Production of Vanillin (M. Jenn Yang Chee et al; Molecular Biotechnology 59(1), 2017; http://link.springer.com/article/10.1007/s12033-016-9986-2) Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina. Mojca Juteršek, 8. marec 2017
 3. The production of human glucocerebrosidase in glyco-engineered Nicotiana benthamiana plants (Limkul, J. et al; Plant Biotechnol J., 2016; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12529/full) Proizvodnja človeške glukocerebrozidaze v rastlini Nicotiana benthamiana s spremenjeno glikozilacijo. Vita Vidmar, 8. marec 2017


Gensko spremenjene živali (15. marec)

 1. Evaluation of porcine stem cells competence for somatic cell nuclear transfer and production of cloned animals (J. O. Secher; Animal Reproduction Science, 2017;http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378432016304274) Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali. Jerneja Kocutar, 15. marec 2017
 2. High-level expression of a novel recombinant human plasminogen activator (rhPA) in the milk of transgenic rabbits and its thrombolytic bioactivity in vitro (Song, S. et al; Molecular Biology Reports ,2016; https://link-springer-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/article/10.1007%2Fs11033-016-4020-0) Visoka stopnja izražanja rekombinantnega tkivnega aktivatorja plazminogena v mleku transgenskih zajcev in njegova trombolitična aktivnost in vitro. Tjaša Lapanja, 15. marec 2017
 3. Precision engineering for PRRSV resistance in pigs: Macrophages from genome edited pigs lacking CD163 SRCR5 domain are fully resistant to both PRRSV genotypes while maintaining biological function (C. Burcard et al; PLOS Pathogens 13 (2) 2017; http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006206) Makrofagi iz gensko spremenjenih prašičev z delecijo domene CD163 SRCR5 odporni na okužbo s PRRSV. Urška Černe, 15. marec 2017


Okolje (22. marec)

 1. Decorating outer membrane vesicles with organophosphorus hydrolase and cellulose binding domain for organophosphate pesticide degradation (S. Fu-Hsiang et al; Chemical Engineering Journal, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894716312815) Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov. Nina Roštan, 22. marec 2017
 2. Bacterial Exopolysaccharide mediated heavy metal removal: A Review on biosynthesis, mechanism and remediation strategies (P. Gupta in B. Diwan; Biotechnology Reports, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215017X16301382) Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije. Eva Korošec, 22. marec 2017
 3. Disulfide isomerase-like protein AtPDIL1–2 is a good candidate for trichlorophenol phytodetoxification (Peng, R.-H. in sod.; Sci. Rep. 7, 2017; http://www.nature.com/articles/srep40130#s1) Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola. Ana Cirnski, 22. marca 2017


Terapevtski proteini (29. marec)

 1. Production of functional human nerve growth factor from the saliva of transgenic mice by using salivary glands as bioreactors (F. Zeng in sodelavci; Scientific Reports 7(41270), 2017; http://www.nature.com/articles/srep41270) Proizvodnja humanega živčnega rastnega faktorja v slini transgenskih miši z uporabo žlez slinavk kot bioreaktorjev. Neža Levičnik, 29. marca 2017
 2. Mechano growth factor-C24E, a potential promoting biochemical factor for ligament tissue engineering (Y. Song in sodelavci; Biochemical Engineering Journal 105(2016) 249-263,2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369703X15300681) MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentov . Peter Prezelj, 29. marca 2017
 3. Secretion of biologically active pancreatitis-associated protein I (PAP) by genetically modified dairy Lactococcus lactis NZ9000 in the prevention of intestinal mucositis (R. D. Carvalho et al; Microbial cell factories, 2017; http://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-017-0624-x) Preprečevanje vnetja sluznice prebavnega trakta z gensko spremenjenimi bakterijami Lactococcus lactis NZ9000, ki izločajo biološko aktivni s pankreatitisom povezani protein I (PAP). Domen Klofutar, 29. marec 2017


Protitelesa kot terapevtiki (5. april)

 1. Therapeutic antibody targeting of indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO2) inhibits autoimmune arthritis (L. M. F. Merlo "et al"; Clinical Immunology, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521661616306052). Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimunski artritis. Ema Guštin, 5. aprila 2017
 2. Production of a tumor-targeting antibody with a human-compatible glycosylation profile in N. benthamiana hairy root cultures (C. Lonoce et al; Biotechnology Journal, 2016; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biot.201500628/abstract) Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v Nicotiani benthamiani. Jan Rozman, 5.4.2017
 3. A Therapeutic Antibody for Cancer, Derived from Single Human B Cells (R. T. Bushey et al; Cell Reports 15(7), 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221112471630465X) Terapevtsko protitelo proti raku, pridobljeno iz človeške B celice. Alja Zgonc, 5. april 2017


Diagnostiki (12. april)

 1. Diagnostic value of recombinant Tp0821 protein in serodiagnosis for syphilis (Yafeng, et al; Letters in applied microbiology, 2016, 62.4: 336-343; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26853900)Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa. Tjaša Košir, 19. april 2017.
 2. Detection of urinary cell-free miR-210 as a potential tool of liquid biopsy for clear cell renal cell carcinoma (G. Li et al; Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, 2017; http://dx.doi.org/10.1016/j.urolonc.2016.12.007) Zaznavanje zunajcelične miR-210 v urinu kot potencialni diagnostični test za odkrivanje svetloceličnega karcinoma ledvičnih celic. Petra Vivod, 12. april 2017
 3. Multiplex Detection of Extensively Drug Resistant Tuberculosis using Binary Deoxyribozyme Sensors (H. N. Bengtson et al; Biosensors and Bioelectronics 94, 2017; http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2017.02.051) Multipleksna detekcija na zdravila odporne tuberkuloze z binarnimi deoksiribocimnimi senzorji. Marija Kisilak, 12. april 2017


Cepiva (19. april)

 1. Enhanced humoral and CD8 + T cell immunity in mice vaccinated by DNA vaccine against human respiratory syncytial virus through targeting the encoded F protein to dendritic cells (Y. Hua et al; International Immunopharmacology, Vol 46, 2017; http://doi.org/10.1016/j.intimp.2017.02.023) Ojačanje humoralne in T-celične CD8+ imunosti v miškah cepljenih s cepivom DNA proti človeškemu respiratornemu sincicijskemu virusu z usmerjanjem kodiranega proteina F na dendritske celice. Tomaž Rozmarič, 19. april
 2. A novel staphylococcal enterotoxin B subunit vaccine candidate elicits protective immune response in a mouse model (J. Y. Choi et al; Toxicon 131, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010117301071) Novo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri miši. Amadeja Lapornik, 19. april 2017
 3. Protective efficacy of six immunogenic recombinant proteins of Vibrio anguillarum and evaluation them as vaccine candidate for flounder (Paralichthys olivaceus) (J. Xing et al; Microbial Pathogenesis 107, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401017301857) Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus. Mojca Hunski, 19. aprila 2017


Antibiotiki in LMW učinkovine (26. april)

 1. Structural Basis of Mycobacterium tuberculosisTranscription and Transcription Inhibition http://doi.org/10.1016/j.molcel.2017.03.001, Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v Mycobacterium tuberculosis , Vid Jazbec
 2. Transcriptome analysis of the two unrelated fungal β-lactam producers Acremonium chrysogenum and Penicillium chrysogenum: Velvet-regulated genes are major targets during conventional strain improvement programs https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-017-3663-0,Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni , Zala Gluhić
 3. Biosynthesis of indigo in Escherichia coli expressing self-sufficient CYP102A from Streptomyces cattleya (H. J. Kim »et al«; Dyes and Pigments, maj 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143720817300700) Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya. Katja Malovrh, 26. april 2017


Male molekule in polimeri (3. maj)

 1. Engineering of a microbial coculture of Escherichia coli strains for the biosynthesis of resveratrol (José M. Camacho-Zaragoza et al; Microbal Cell factories 15(163), 2016; https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-016-0562-z) Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola. Petra Tavčar, 3. maj 2017
 2. Engineering S. equi subsp. zooepidemicus towards concurrent production of hyaluronic acid and chondroitin biopolymers of biomedical interest (Donatella Cimini et al; AMB Express 7(61), 2017; https://amb-express.springeropen.com/articles/10.1186/s13568-017-0364-7) Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov. Tim Božič, 3. maj 2017
 3. CRISPRi-mediated metabolic engineering of E. coli for O-methylated anthocyanin production (Brady F. Cress et al; Microbal Cell factories 16(10), 2017; https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-016-0623-3) Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi. Tajda Buh, 3. maj 2017


Encimi (10. maj)

 1. Production of the renewable extremophile lipase: Valuable biocatalyst with potential usage in food industry (M. Memarpoor-Yazdi et al; Food and Bioproducts Processing 102, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308516301900) Proizvodnja ekstremofilne lipaze: dragocen biokatalizator s potencialno uporabo v živilski industriji . Nataša Traven, 10. maj 2017
 2. Optimized production and characterization of a detergent-stable protease from Lysinibacillus fusiformis C250R (S. Mechri et al; International journal of biological macromolecules 101, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813017302805) Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R. Bine Tršavec, 10. maj 2017
 3. Investigating the impact of α-amylase, α-glucosidase and glucoamylase action on yeast-mediated bread dough fermentation and bread sugar levels (Struyf Nore et al; Journal of cereal science 75, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521016304775) Vpliv dodajanja amilaze, glikozidaze in glukoamilaze na kvasno fermentacijo krušnega testa in raven sladkorja v kruhu. Simon Bolta, 10. maj 2017


Pretvorba biomase (17. maj)

 1. Enhancing digestibility and ethanol yield of Populus wood via expression of an engineered monolignol 4-O-methyltransferase (Y. Cai et al; Nature Communications 7, 2016; http://www.nature.com/articles/ncomms11989) Inge Sotlar, 17. maj 2017
 2. The Podospora anserina lytic polysaccharide monooxygenase PaLPMO9H catalyzes oxidative cleavage of diverse plant cell wall matrix glycans (M. Fanuel et al; Biotechnology for Biofuels, 2017; https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13068-017-0749-5). Anja Tanšek, 17. maj 2017


Metabolno inženirstvo (24. maj)

 1. In vitro metabolic engineering of bioelectricity generation by the complete oxidation of glucose http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096717616301161 Barbara Dušak
 2. Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for de novo production of dihydrochalcones with known antioxidant, antidiabetic, and sweet tasting properties (M. Eichenberger in sodelavci; Metabolic Engineering 39, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096717616301859) Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom. Tjaša Grum, 24. maj 2017
 3. Sara Kimm Fuhrmann


Biološki viri energije (31. maj)

 1. Self-regulated 1-butanol production in Escherichia coli based on the endogenous fermentative control (RC. Wen, CR. Shen; Biotechnol Biofuels, 2016; http://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13068-016-0680-1) Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v Escherichia coli, ki temelji na endogeni kontroli fermentacije. Barbara Lipovšek, 31. maj 2017
 2. A Ferrocene-Based Conjugated Oligoelectrolyte Catalyzes Bacterial Electrode Respiration (N. D. Kirchhofer in sodelavci; Chem 2, 240-257, 2017; http://www.cell.com/chem/abstract/S2451-9294(17)30001-3). Konjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijo. Matic Kovačič, 31. maj 2017
 3. Anja Herceg


Novi pristopi v molekularni biotehnologiji (7. junij)

 1. Matjaž Ivanuša
 2. Danijela Jošić


Nazaj na predmet Molekularna_biotehnologija.

Personal tools